FAQ

Frequently Asked Questions

Het AST team telt al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van kassasystemen. Dit is zomaar liefst 20 jaar aan research, in het navorsen van een perfecte bedrijfsoplossing naar gelijk welke eindklant. AST is dan ook de betrouwbare partner bij uitstek voor wie op zoek is naar een degelijk kassasysteem, dat jouw assisteert naar de expansie van jouw bedrijf.

Geen zoekresultaten gevonden.

Algemene Voorwaarden Symbiosis bv

Algemene Voorwaarden Symbiosis bv

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN, VERHUUR EN/OF VERKOOP : SYMBIOSIS BV - BTW-BE0779.246.134

De koper en/of huurder (anders genoemd : eindgebruiker) stelt zich met deze bepalingen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord bij het aangaan van dit contract en/of aanvaarding van de factuur, zónder achteraf ener welk verhaal naar voren te brengen, die deze voorwaarden zouden willen wegstemmen. U stemt ermee in dat deze verbintenis gelijk staat aan een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend en daarmee rechtsgeldig is.

Notatie :

-  een koper schaft álle nodige hardware aan d.m.v. een definitieve eigendom koop. Evenwel kan in combinatie van hardware de kassasoftware geïntegreerd zijn met onbeperkt gebruik, zónder verdere maandelijkse huurlicentiekost. Echter zijn van dit laatst vernoemde nooit updates inbegrepen, tenzij mits extrá complementaire apps-huurlicenties of een SLA-(Service Level Agreement) overeenkomst.

-  een huurder ontleent/huurt de hardware en/of software/apps waarbij de goederen en software eigendom blijven van SYMBIOSIS BV


De koper en/of huurder (eindgebruiker) erkent en accepteert dat SYMBIOSIS BV persoonsgegevens zal verwerken namens de eindgebruiker, in overeenstemming met de geoorloofde en verantwoorde bepalingen zoals omschreven in de GDBR-wetgeving.

BETALING 

1. Alle facturen zijn op voorhand betaalbaar of via domiciliëringsopdracht, tenzij anders vermeld op de factuur (vervaldatum), ongeacht eventuele hangende klachten of de uitkomst ervan. De koper  en/of huurder neemt hiervan kennis bij het aangaan van de bestelorder en/of huurcontract. Een overschrijding van de factuurdatum wordt onmiddellijk verhoogd met 3% kredietbeperking. Inbreuk van deze laatste geeft SYMBIOSIS BV onverminderd het recht verwijlinteresten aan te rekenen met een bijkomende schadevergoeding, alsook verbreking van het contract.

De koper en/of huurder stemt in met een domiciliëringopdracht. Deze toestemming is herroepbaar. De goedkeuring luidt als volgt : ik/wij eindgebruiker geven de toestemming aan SYMBIOSIS BV en de financiële instelling die wordt aangewezen (of elke andere financiële instelling die ik/wij – eindgebruiker - aanwijzen op een later tijdstip) om volgens mijn/onze instructies domicilieringen (automatisch incasso’s) uit te voeren voor maandelijkse terugkerende en/of éénmalige betalingen van kosten die voortvloeien uit mijn/onze SYMBIOSIS BV accounts. Terugkerende maandelijkse betalingen zullen op elke maand voor het volledige bedrag van de geleverde diensten gedebiteerd worden van mijn/onze opgegeven rekening. Ik/wij (eindgebruiker) geven SYMBIOSIS BV toestemming om elk andere éénmalige of sporadische domiciliëring (automatische incasso) uit te voeren. Wijzigingen betreffende de domicilieringgegevens en de herroeping van de toestemming om een domiciliëring (automatische incasso) uit te voeren, moeten aan SYMBIOSIS BV ter kennis gebracht worden tien (10) werkdagen voor de betreffende wijziging of domiciliëring (automatische incasso). Deze kennisgeving dient uitsluitend via het volgend emailadres invoice.ast@telenet.be te gebeuren. Géén enkel ander wijze van kennisgeving zal als geldig beschouwd worden.

Voorschotfacturen zijn vanaf de bestel- of opmaakdatum sowieso onmiddellijk te voldoen à rato 33% of 50% van de volledige bestelling inclusief BTW volgens opgaaf.

2. De goederen blijven eigendom van SYMBIOSIS BV tot integrale betaling.

3. Door betaling van de factuur evenals voorgaande factuurdocumenten en/of bestelbonnen, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten, vermeld op de factuur of bestelorders en zodoende alle voorwaarden eveneens te aanvaarden.

4. Elke factuur en/of bestel- /of huurcontract waartegen binnen de 8 dagen na aflevering, geen aangetekend protestschrijven werd ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd. Geen terugzending wordt aan­vaard, zonder voorafgaand onderling akkoord met één der zaakvoerders van SYMBIOSIS BV. De koper en/of huurder drukt hiermee tevens uit dat hij de goederen aanvaard heeft en/of huurt in de staat en/of naar álle getoonde functionaliteiten zoals hij ze zag tijdens de onderhandeling en demonstratie van het voorgestelde product, alvorens het afsluiten van het contract. Daarmee gaat de koper en/of huurder uitdrukkelijk akkoord, SYMBIOSIS BV hier nimmer van afwijkt.

5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt een verwijl intrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

6. Daarbij, in geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15% met een minimum van 125,00 Euro.

7. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ; de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. Bij betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

8. Diensten als verhuur kassa-; cloudlicenties; webshops, Support-; Hosting-; Backup-contracten e.d. worden jaarlijks stilzwijgend vernieuwd en telkens verlengd met 1 jaar, behalve indien de koper en/of huurder opzegt 30 dagen voor de vervaldatum. Laattijdig betalen kan leiden tot het schrappen van zijn account. Bij re-activatie worden extra kosten aangerekend. De eindgebruiker neemt er beslist nota van de huurlicenties naar tarifering - lóuter m.b.t de jaarlijkse indexatie - te allen tijde kunnen verhogen, ongeacht wat er vooraf werd opgetekend.

De duur van de verhuur en/of dienstverlening is minstens voor 3 jaar bindend, tenzij vooraf anders bepaald bij aanvang van de overeenkomst. Iedere inbreuk en/of ongeoorloofde voortijdige opzegging door de eindgebruiker op onderhavig huurcontract, zal leiden tot minstens een schadevergoeding overeenkomstig álle maandvergoedingen (inclusief eventuele achterstallen) vanaf datum van opzeg tot en met de einddatum die dan nog lopende zijn. Tevens behoudt SYMBIOSIS BV het recht een bijkomende schadevergoeding te bedingen.

9. Inbreuken kunnen onder meer inhouden, het niet tijdig betalen van de maandabonnementen of licenties e.a. schendingen bepaald in deze algemene voorwaarden. De eindgebruiker houdt er rekening mee dat bij niet tijdig betalen van de licenties e.a. facturen (voor diensten en/of goederen) – zelfs al zouden deze diensten en/of goederen nog niet volledig uitgevoerd en geleverd zijn - te allen tijde de licentie(s) of account kan geblokkeerd worden tot volledige betaling van de achterstallige factuur(en) geschiedt. Niet-betaling van een factuur - ook al houdt dit louter een prestatie of goed in - wordt desgelijks onmiddellijk beschouwd aan illegaal softwaregebruik. Alle repercussies die t.a.v. de eindgebruiker hieruit zouden kunnen voortvloeien, zijn voor rekening van de eindgebruiker waarmee hij vooraf ten volle in deze paragraaf kennis nam.

10. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden SYMBIOSIS BV niet.. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadever­goeding, noch ontbinding van de overeenkomst. De koper en/of huurder vergewist zich hiervan ten volle, zonder achteraf ener welk verhaal naar voren te brengen, die deze voorwaarde zouden willen wegstemmen. 

11. Wanneer SYMBIOSIS BV ten gevolge van overmacht, staking, lockout e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij het recht deze te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

12. Het aangaan van het contract maakt voor de Koper en/of Huurder en als dusdanig Zaak­voerder en/of Mandataris (zijnde laatst hieronder verstaan al of niet tijdelijk aangesteld), een volstrekt onherroepelijke beslissing, uit dewelke NIET ongedaan kan worden ge­maakt. Voor annulering van de bestelling door de Zaak­voerder en/of Mandataris - om welke reden dan ook - is de Zaakvoerder aan SYMBIOSIS BV een forfaitaire schadevergoeding van minstens 33 % (inclusief btw) op de totale afgesproken aankoopprijs en/of volledige huurperiode verschuldigd, met het nadeel die voortvloeit uit de annulering. Aansluitend be­houdt SYMBIOSIS BV de eventuele voor­schotten ten titel van restitutie. Daarenboven handhaaft SYMBIOSIS BV het recht een bijkomende schadeloosstelling te vorderen. Deze bepaling stemt volstrekt overeen binnen de handelswetgeving, voor de gemaakte afspraken tussen 2 handelaars onderling, (SYMBIOSIS BV versus Koper/Huurder (Zaakvoerder en/of Mandataris)) en heeft dus generlei verband met de gebruikelijke 8-dagen termijn, voor opzegging tussen consument en handelaar!

13. Indien de koper/huurder weigert de goederen in ontvangst te nemen en/of ze weigert af te halen binnen de 7 dagen na aanbieding, blijft de koper/huurder de volledige koopprijs, vermeerderd met de opslagkosten (12€/dag) verschuldigd.

14. Indien de koper weigert de goederen – die eigendom blijven van SYMBIOSIS BV tot volledige betaling – te voldoen, kan SYMBIOSIS BV zich beroepen op haar retentierecht (d.w.z. de goederen ophalen en/of behouden mochten die al terug in haar bezit zijn).

15. Bij een stilzwijgende overname van een aflossingsplan (d.m.v. een betaling) vanwege de nieuwe overnemer, neemt laatst vernoemde automatisch én integraal  de voornoemde voorwaarden over alsook ondertekende clausules van de overlater (m.b.t. het initieel aflossingsplan), evenals de sancties die hier onherroepelijk aan verbonden zijn bij de opgetekende inbreuken van het onderhavig contract.

16. Alle verhuurde licenties vallen onder Software as a Service (SAAS). Vanaf het ogenblik de huurder/eindgebruiker de verschuldigde huursommen niet meer vergoedt, stelt hij zich automatisch en onmiddellijk bloot aan ernstige strafbare feiten door het gebruik van niet-reglementaire of illegale (bekomen) software en is hij net zo min nog in regel met de GKS-wetgeving (die hem verplicht d.m.v. een geregistreerde kassa gekoppeld aan een blackbox zijn handelszaak uit te baten)! De verhuurder SYMBIOSIS BV is dan gehouden aan ‘meldingsplicht’ bij de lokale Bijzondere Opsporingsdienst evenals de FOD, met álle bijkomende controles en sancties als gevolg die de eindgebruiker/huurder riskeert te ondergaan.

17. Bijkomende aanrekeningen (bv. ná een interventie) zowel voor gehuurde als gekochte ‘vaste’ licenties die niet vergoed worden, geven eveneens aanleiding tot aangifte van niet reglementaire of illegale gebruikte software.

OFFERTES 

1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders in de offerte vermeld.

De bestekken en prijsofferten zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en valutaver­houdingen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behou­dt SYMBIOSIS BV het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen, zonder mogelijkheid vanwege de koper/huurder de overeenkomst te ontbinden.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper/huurder, behouden we ons het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zullen we dit schriftelijk aan de koper/huurder bekend maken.

3. De offerte blijft één werkweek geldig na datum van opstelling tenzij anders vermeld op de offerte (vervaldatum).

4.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen met één der zaakvoerders van SYMBIOSIS BV, wordt elk contract tussen de firma SYMBIOSIS BV contractant geacht afgesloten te zijn onder volgende voorwaarden : Elke verbintenis aangegaan door onze agenten en/of verte­genwoordigers is slechts geldig na aanvaarding door één der zaakvoerders van SYMBIOSIS BV.


TOTSTANDKOMING VAN DE BESTELLING – KOOP- EN/OF HUUROVEREENKOMST 

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of dienstopdracht door SYMBIOSIS BV op haalbaarheid is beoordeeld. SYMBIOSIS BV heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, oftewel uitsluitend te aanvaarden met de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welke geval de koper/huurder en/of dienstaanvrager dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2. Bij het aangaan naar een bestelling van goederen (zoals o.m. kassasystemen; software en/of aanverwante artikelen) en/of verhuur van kassa-; software-; cloudlicenties en/of aanverwante producten; diensten, betreft het altijd en immer onvoorwaardelijk automatisch een koop-verkoopovereenkomst en/of huurovereenkomst maar generlei en te nimmer een aannemingscontract!  De koper en/of huurder vergewist zich hiervan ten volle, zonder achteraf ener welk verhaal naar voren te brengen, die deze voorwaarde zou willen wegstemmen.

3. Tijdens het aangaan van het contract stemt de eindgebruiker ermee in SYMBIOSIS BV de oplevering en/of installatie van het kassasysteem gefaseerd kan uitvoeren (d.w.z. over meerdere dagen) alsook uitsluitend bepaald door SYMBIOSIS BV.

4. Ontleende en/of verhuurde goederen blijven eigendom van SYMBIOSIS BV alsmede in hun geleverde onberispelijke staat en zullen te nimmer van hun respectievelijke geïnstalleerde locatie verplaatst worden. Niet-naleving leidt tot aangifte van diefstal.

5. Ondergetekende houdt zich uitdrukkelijk eraan zorg te dragen over de ontleende en/of verhuurde goederen als een goed huisvader. Onder een goed huisvader wordt tevens verstaan dat hij zich vanaf de overeenkomst verbindt, enkel en uitsluitend de door SYMBIOSIS BV, voorgeschreven en correcte bijhorende accessoires – rechtstreeks afkomstig van SYMBIOSIS BV – dient te gebruiken (bvb kassarollen). Bij iedere inbreuk zullen vanaf de eerst volgende euvels, de interventies bijgevolg betalend worden die normalerwijze in het huurabonnement zijn begrepen.

Ingeval van schade; vervuiling; verlies; ontvreemding e.d. staat ondergetekende in hoedanigheid van natuurlijke persoon volledig en hoofdelijk borg, voor de ontleende goederen waarna hij overeenkomt deze integraal en onmiddellijk te vergoeden (eventueel verrekend met de geconsigneerde waarborgen).

Bij niet precieze correcte opvolging stelt hij zich acuut en ontegensprekelijk bloot aan gerechtelijke vervolging, inclusief gerechtskosten ter zijne laste, waarbij het alsdan verschuldigde bedrag aanzienlijk hoger zal worden.

6. Iedere onregelmatigheid die kenmerken vertoont van frauduleuze handelingen m.b.v. onze software, zal onmiddellijk aanleiding geven tot onze meldingsplicht bij de lokale Bijzondere Opsporingsdienst alsook de FOD-GKS. Met o.m. ongeoorloofde en onverantwoorde ‘terugname selecties’ of bv. aanschaf van één of meerdere kassasystemen op locaties waar normaliter één of meerdere FDM-modules (blackboxen) moeten geïmplementeerd worden en waarvan SYMBIOSIS BV voorafgaandelijk inzake door de eindgebruiker nooit bericht werd!

Omdat de verhuurder en/of verkoper (AST – SYMBIOSIS BV) niet altijd in de mogelijkheid verkeert tot inzage van e.e.a. situatie (met bijv. omzetten die al dan niet de 25.000€ interne maaltijdconsumpties overschrijden o.a..) op bepaalde locaties waar hij de kassasystemen levert en/of installeert, kan daarom niet het minste aanspraak gemaakt worden op de leverancier (AST – SYMBIOSIS BV) tijdens één of andere onregelmatigheid die dan zou opduiken.  De eindgebruiker – koper en/of huurder van 1 of meerdere kassasystemen dient zich daaromtrent te allen tijde voldoende te informeren bij zijn accountant en/of de GKS-FOD tot al dan niet de aanschaf van de verplichte FDM-module (blackbox), naar het aantal kassasystemen die hij in zijn uitbatingslokalen wenst te gebruiken.

Net zo min kan AST – SYMBIOSIS BV verantwoordelijk worden gesteld voor kassasystemen (waaronder hardware en/of geïmplementeerde kassasoftware) die plots - zónder voorafgaandelijk SYMBIOSIS BV hiervan gerapporteerd te hebben - hun respectievelijk doel en/of afleveradres verlaten!

Op dezelfde wijze AST – SYMBIOSIS BV niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de FDM-module door e.e.a. situatie plots géén BTW-bonnen meer uitprint of tijdelijk defect en buiten gebruik is. De eindgebruiker-koper en/of huurder van het kassasysteem dient zich te allen tijde te vergewissen voor de goede werking van de FDM-module alsook het uitprinten van vlekkeloze en keurige BTW-tikketten ! Desgevallend zal de eindgebruiker-koper en/of huurder onmiddellijk behalve via emailbericht, veiligheidshalve zonder meer eveneens per aangetekend schrijven de leverancier (AST – SYMBIOSIS BV) hiervan op de hoogte brengen. Emailberichten of andere communicatiekanalen geven immers niet altijd de garantie tot hun effectieve bestemming, waardoor AST – SYMBIOSIS BV eveneens niet toerekenbaar kan gesteld worden.

Alsook zal de eindgebruiker (met verplichte kennis van zaken omtrent de GKS-circulaire) tijdens zulke situaties ogenblikkelijk gebruik maken van BTW-boekjes die hij gedurende de storing van zijn FDM-module (blackbox) handgeschreven zal uitdelen.

De eindgebruiker-koper en/of huurder neemt beslist nota dat hij zich geheel verantwoordelijk stelt voor iedere ongereglementeerde anomalie, die niet acuut gemeld werd  bij haar leverancier (AST – SYMBIOSIS BV).

7. Ongereglementeerde anomalieën kunnen óók o.m. inhouden tikketten en/of dag-totalen die eveneens aanleiding geven tot acute meldingsplicht door de eindgebruiker (koper en/of huurder) aan haar leverancier (SYMBIOSIS BV).  De eindgebruiker (koper en/of huurder) dient zich net zo zeer te allen tijde te vergewissen van keurige uitgeprinte dagomzetten. Iedere minste onregelmatigheid moet eveneens zowel per emailbericht als aangetekend schrijven aan SYMBIOSIS BV gerapporteerd te worden (met álle aantoonbare stukken). In dergelijke gevallen is de eindgebruiker – koper en/of huurder bij de minste onregelmatigheid, desgelijks onmiddellijk verplicht met handgeschreven BTW-boekjes te werken tot het euvel finaal is opgelost door de leverancier SYMBIOSIS BV.

De eindgebruiker -koper en/of huurder zal haar leverancier SYMBIOSIS BV aangaande het resultaat naderhand óók te allen tijde strikt hierover informeren of het euvel zich al dan niet nog voordoet !

Nalatigheid of laattijdige melding door de eindgebruiker- koper en/of huurder aan haar leverancier SYMBIOSIS BV kunnen mede nooit verhaald worden t.o.v. haar leverancier SYMBIOSIS BV, net zo zeer wanneer voornoemde euvels spontaan terug zouden opdoemen en evenmin hiervan onmiddellijk melding werd gemaakt.

8. Reeds bestaande websites/webshops aangeleverd door de eindgebruiker (huurder/koper) en waarvan de eindgebruiker wenst dat deze ‘gekoppeld’ worden met één van onze platformwebshopmodule, zullen maar als volwaardig en ‘bruikbaar’ bestempeld worden, nádat zij door SYMBIOSIS BV een grondig onderzoek ondergaan.

De aankondiging wanneer zo’n verificatie of onderzoek met goedkeuring beëindigd wordt, is variabel waarop nooit een precieze einddatum staat. Wél zal de eindgebruiker (huurder/koper) onmiddellijk ter kennis worden gebracht van al dan niet een goedkeurend advies, nadat het liëren van de (reeds bestaande) website met de webshop al ettelijke maanden – zónder noemenswaardige mankementen – vlot verliep.

Echter wanneer blijkt de aangeleverde website/webshop niet professioneel werd opgebouwd, noch met o.m. een minima aan ‘responsieve-normen’ (voor o.m. mobiele devices) voldoet, zal deze adequaat ons negatief advies ontvangen waarop wij net zo min een garantie bieden op een feilloze ‘matching’ met onze platformwebshopmodule.

De eindgebruiker (huurder/koper) vergewist zich van deze opgaaf en zal ten lange laatste zich beraden op de aanschaf van een nieuwe website/webshop, al dan niet door SYMBIOSIS BV zelf gecompileerd.

9. Webshops die door SYMBIOSIS BV zélf aangeleverd worden gelieerd aan het kassasysteem, ondervinden doorgaans een héél traject naar ‘n (niet ongebruikelijke) proefperiode.

Afhankelijk van het platform (zoals o.m. Magento; WooCommerce; WordPress enz…) en de gewenste geïntegreerde materie door de eindgebruiker, kan die proefperiode langer dan 1 maand uitlopen. D.w.z. ná de 1e release (en op basis van het verlangde maatwerk) nog steeds onverwachte fouten kunnen opdoemen, óók al werd er dan al een steevaste goede verkoop doorheen de webshop gegenereerd.

Wél zal SYMBIOSIS BV zich ten volle inspannen om die laatste euvels eruit te filteren. Blijvend onderhoud zal uiteraard door SYMBIOSIS BV gehandhaafd worden. Dat sluit evenwel niet uit dat gedurende een kort of lange gebruiksperiode, nu en dan andere plotse kleine en/of (sporadisch) grote tekortkomingen zich kunnen manifesteren. De eindgebruiker houdt er rekening mee dat een website/webshop hoe dan ook een blijvend elektronisch bewegend onderdeel is, die daarenboven dan nog eens gekoppeld wordt met het kassasysteem en daardoor - héél occasioneel - een imperfectie (alsmede mondiaal niet ongewoon) eensklaps kan reveleren.

Nota : onderhoud; ondersteuning; support houdt géén herinrichting in van de webshop/website verwezenlijkt door SYMBIOSIS BV.

Een 1e (beperkte) inleidende en gelijktijdig instruerende inrichting van de webshop zal door SYMBIOSIS BV gebeuren. D.w.z. álle nodige frames ter beschikking staan voor de eindgebruiker, aansluitend gecomplementeerd met álle didactisch materiaal en/of supplementaire opleiding om de webshop eigenhandig in te richten. De resterende frames met eventueel overgebleven materiaal (zoals o.m. foto’s e.d.) zijn zodoende door de gebruiker zélf in te vullen.

De gebruiker is zich er van bewust en zal daarom geen aanleiding geven tot reclamaties, net zo min enige restitutie van de reeds geleverde voorschotten of voldoening van het eindbedrag die betrekking had tot opbouw en 1e inrichting van de webshop.


GARANTIE 

Beroeps-hardware producten die worden aangekocht bij SYMBIOSIS BV hebben een standaard professionele garantie van één jaar, tenzij anders bepaald door het merk zelf.

Tevens wordt verstaan dat de koper/huurder zich vanaf de overeenkomst verbindt, enkel en uitsluitend de door SYMBIOSIS BV, voorgeschreven en correcte bijhorende accessoires – rechtstreeks afkomstig van SYMBIOSIS BV – dient te gebruiken (met o.m. kassarollen; labelrollen enz…). Bij iedere inbreuk zullen vanaf de eerst volgende euvels, de interventies bijgevolg betalend worden die normalerwijze in de koopovereenkomst en/of huurabonnement zijn begrepen.


VERZENDING / AFLEVERING 

1. Verzending geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de koper.

2. Voor leveringen onder de 500,00 Euro exclusief BTW, worden administratiekosten ten bedrage van 15,00 Euro aangerekend, hierbij worden de transportkosten gerekend naargelang het gewicht van de bestelde goederen.

KLACHTEN 

1. Klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur kenbaar gemaakt worden, en dit schriftelijk aangetekend met een behoorlijke omschrijving van de klacht.

2. Na het verstrijken van deze termijn, wordt SYMBIOSIS BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper/dienstaanvrager en/of huurder de facturen als juist erkent.

3. Klachten geven de koper/dienstaanvrager en/of huurder nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft SYMBIOSIS BV het recht om ofwel : - de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, - ofwel de geleverde goederen (van welke aard ook,…hetzij software, hardware en/of aanverwante producten) te vervangen of te repareren - ofwel het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Géén enkel schadevergoeding zal door de eindgebruiker (koper/huurder) kunnen opgevorderd worden, omdat het kassasysteem en/of aanverwante producten (zoals o.m. cloud-: webpanels-; webshops enz…) op gelijk welk moment het door één of ander euvel zou laten afweten en waarbij SYMBIOSIS BV te nimmer aansprakelijk kan worden gesteld. De eindgebruiker neemt hiervan uitdrukkelijk kennis.

 4. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper en/of huurder geschiedt voor rekening en risico van de koper en/of huurder. SYMBIOSIS BV aanvaardt teruggezonden zaken slechts in de originele verpakking en in de staat waarin SYMBIOSIS BV deze zaken aan de koper afleverde.

5. Software waarvan het zegel verbroken of de registratie van uitgevoerd is, kan nimmer worden teruggezonden. Software- licentieovereenkomst door eindgebruikers (= kopers en/of huurders) : U LEEST HIERBIJ DE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN VERKLAART HIERMEE UW UITDRUKKELIJK AKKOORD.

Door onze software te gebruiken of een deel daarvan stemt u in met de overeenkomst en de bepalingen in de overeenkomst. U stemt ermee in dat deze verbintenis gelijk staat aan een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend en daarmee rechtsgeldig is. Indien u niet akkoord bent met onze overeenkomst kan u onze software niet gebruiken. 

Artikel 1: Als eindgebruiker ontvangt u onze ontwikkelde softwareprogrammatuur (zoals o.m. de broncode) nooit in eigendom. Als eindgebruiker ontvangt u enkel het recht om de software te gebruiken. De licentie met eventueel op maat aangepaste onderdelen blijven te allen tijde eigendom van de producent en/of verdeler.

Een verkregen licentie mag nooit worden overgedragen aan een andere gebruiker zonder kennisgeving aan de producent en/of verdeler.

Het recht tot gebruik van de software beperkt zich tot het toestel waarop de software door de producent en/of verdeler werd geactiveerd.

Artikel 2: De eindgebruiker verklaart de software onderzocht te hebben alsook kennis te hebben genomen van alle functies en beperkingen die de software aankan.

Als eindgebruiker zal er nooit geëist kunnen worden dat de software gratis aan extra noden wordt aangepast, en aanvaardt deze zoals ze is. Eventuele aanpassingen kunnen op verzoek van de klant/eindgebruiker (koper en/of huurder) worden uitgevoerd tegen betaling en énkel door goedkeuring van de producent en/of verdeler.

Artikel 3: Alle ontwikkelde software werd grondig getest door medewerkers alsook in de praktijk. De producent en/of verdeler kan evenwel niet garanderen dat de software zonder gebreken of fouten zal functioneren. Indien hardware met geïntegreerde kassasoftware (naar onbeperkt gratis gebruik) werd aangekocht d.m.v. een éénmalige aankoopsom, krijgt de eindgebruiker 6 maanden waarborg vanaf moment van levering. Indien de eindgebruiker fouten ontdekt binnen deze periode waardoor delen van de software niet bruikbaar zijn, kan de eindgebruiker genieten van een update van de software.

Onder fouten in de software wordt verstaan dat meerdere eindgebruikers met een zelfde versie van de software (aantoonbare) problemen ondervinden. Alle gebruiksfouten door de licentienemer (eindgebruiker) zijn uit de waarborg gesloten.

Als de software wordt gebruikt als SAAS ( Software as a Service ), kan de eindgebruiker doorlopend genieten van software-updates waarin verbeteringen werden aangebracht. Dit geldt echter niet voor nieuwe toegevoegde functies binnen het softwarepakket. De Software as a Service is van toepassing voor álle verhuurde licenties van SYMBIOSIS BV.

Artikel 4: De eindgebruiker kan zich voorzien van een back-up van alle data die werd aangemaakt, door in de software binnen het beheerpaneel op back-up te klikken.

Indien de eindgebruiker geen back-ups maakt en door defect van hard –en/of software verloren gaan, kan het reconstrueren en alle bijkomende kosten van de data niet verhaald worden op de producent en/of verdeler. De eindgebruiker dient zich hiervoor apart te laten verzekeren.

Artikel 5: In de loop van de samenwerking tussen licentienemer (eindgebruiker) en producent en/of verdeler wordt verschillende informatie uitgewisseld. Beide partijen verklaren wederzijdse geheimhouding van de uitgewisselde informatie en deze gegevens niet kenbaar te maken aan derden.

Artikel 6 : Géén énkel voorbehoud kan en zal door SYMBIOSIS BV aanvaard worden, vanaf het moment alle punten op de hard- en/of software (of d.m.v. een afgetekend testimonium) door beide partijen ná een vlekkeloze oplevering in zijn totaliteit gecontroleerd werden.

Artikel 7 : De koper en/of huurder (eindgebruiker) voorziet álle nodige huisvesting naar o.m. vlekkeloze veilige elektriciteitsbekabeling; internetverbinding (d.m.v. de door SYMBIOSIS BV strikt aangegeven routers; accespoints; IP-adressen en/of internet -LAN-bekabeling) UITSLUITEND bestemd voor ónze kassasystemen; beveiligingsapparatuur e.a. in koop en/of verhuur en GEEN ENKEL ánder randapparatuur, die generlei verband  hiermee houdt of de door ons hiervoor geconfigureerde vaste IP-adressen in verstoring zouden kunnen brengen! De eindgebruiker vergewist zich ten volle van deze paragraaf, hij hier te nimmer van afwijkt (d.w.z. vóór én ná oplevering)!

Bij de minste afwijking door de koper en/of huurder (eindgebruiker), zoals o.m. verstoring van de IP-adressen; WIFI; LAN-elektriciteitsbekabeling enz.. (b.v. door verbouwingen; verfraaiingen e.d. ) evenzo als gevolg van - door ons NIET geadviseerd - plots bijgekomen externe apparatuur; apps e.d. (o.m. routers; accespoints; combisteamers; microgolfovens; diepvriezers; ijskasten; radio; streamers; I-tunes; domotica-apps o.a.…enz…) die voornoemde netwerken kunnen verstoren, zullen álle bijkomende interventiekosten (om naderhand de kassa-installatie en/of netwerk terug op orde te stellen) uitdrukkelijk ten laste van de eindgebruiker zijn (ook al geniet deze laatste een maandelijkse SLA-abonnement-overeenkomst)!  

Artikel 8: Alle betalingen die voortkomen uit offertes, facturen of pro forma facturen zijn steeds betaalbaar aan SYMBIOSIS BV. De BTW alsook andere aangerekende belastingen zijn ten laste van de koper. De leveringstermijn die werd opgegeven bij bestellen is ter aanduiding en zonder uitsluitende verbintenis. Bij invorderingen of geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 9. SYMBIOSIS BV kan geheel niet verantwoordelijk worden gesteld i.v.m. een laattijdige installatie van een kassasysteem en/of implementatie van een blackbox, voor VSC-kaarten die te laat door de FOD werden verzonden (bvb als gevolg van een onjuiste aanvraag door de eindgebruiker);  verlies;  niet-registratie door eindgebruiker; laattijdige aankondiging en/of overhandiging van de VSC-pincode en/of binnengebrachte data (zoals o.m. artikelenlijsten/menukaarten e.d.) of omdat de vooruitbetaling van de slotfactuur voor desbetreffende goederen en diensten nog niet werd voldaan, waardoor SYMBIOSIS BV automatisch de werkzaamheden staakte.

Alle data (zoals o.m. artikelen; groepen; menukaarten, VSC-pincodes o.d) dienen zónder enige uitzondering minstens 2 weken vóór de oplevering aan SYMBIOSIS BV bezorgd te worden.

Het spreekt voor zich met eea voornoemde punten niet tijdig door de eindgebruiker zijn volbracht, onze planning naar installatie van een kassasysteem en/of implementatie van de blackbox hierdoor tot minstens 14 dagen zal worden verlengd, of een andere installatie eveneens onuitvoerbaar is waarvoor SYMBIOSIS BV in het geheel niet verantwoordelijk kan worden gesteld, noch bij eventuele sancties door de FOD.

Artikel 10. Het installeren van externe en door ons niet bekende software, op initiatief van de eindgebruiker - ook al is dit ten stelligste af te raden - in ons keurig afgeleverd kassasysteem of de daarvoor bestemde hardware, is volledig op verantwoordelijkheid van de eindgebruiker mocht deze externe software (en in de meeste gevallen) conflicten met onze eigen software veroorzaken! De eindgebruiker zal dienvolgens ons extra vergoeden naar support om het kassasysteem terug op orde te brengen, ook al geniet de eindgebruiker een jaarlijks SLA-overeenkomst.

Artikel 11. Na een vlekkeloze oplevering en installatie van het kassasysteem of aanverwante tools, devices, enz, zal de eindgebruiker onder geen enkel beding binnen het beheer e.e.a. wijzigingen aan de instellingen brengen, zónder dit eerst voorafgaandelijk met de installateur(s) van SYMBIOSIS BV besproken te hebben . Indien de eindgebruiker tegen elk advies in van onze instructeurs/installateurs toch wijzigingen aanbrengt, is dit volledig op zijn eigen verantwoordelijkheid mochten hier repercussies uit voortvloeien met eventuele bijkomende kosten opgelegd door SYMBIOSIS BV, ook al geniet de eindgebruiker een jaarlijks voornoemd SLA-abonnement.     

Artikel 12. Ener welk geschil, twijfels er vroeg of laat ook zouden kunnen ontstaan omtrent SYMBIOSIS BV en/of haar merknamen zoals o.m. AST (Advanced Sales Tactics) en/of aanverwante firma’s; haar privépersonen met name de zaakvoerder(s); aandeelhouders en personeel (alsook m.b.t. de GDPR-wetgeving), de eindgebruiker neemt bij het aangaan van deze overeenkomst beslist nota, hij de goede naam hiervan te nimmer en nergens (zoals d.m.v. social media; online privé-platforms; google reviews o.a.) niet in het minste zelfs nog maar vernoemt en in diskrediet zal brengen, ongeacht welke discussie voorafging en al dan niet gerechtvaardigd is.

De eindgebruiker stemt met deze paragraaf uitdrukkelijk in, bij de minste inbreuk hiervan SYMBIOSIS BV dienaangaande een ontegensprekelijke vordering kan stellen, ex aequo et bono begroot op € 5.000,00 imagoschade.

Artikel 13. Bij invorderingen of geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


SERVICE LEVEL AGREEMENT (anders genoemd : trainingssessies, interventies, reparaties)

U LEEST HIERBIJ DE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR EN VERKLAART HIERMEE UW UITDRUKKELIJK AKKOORD.

Door van onze interventies gebruik te maken of een deel daarvan stemt u in met de SLA-overeenkomst en de bepalingen in de overeenkomst. U stemt ermee in dat deze verbintenis gelijk staat aan een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend en daarmee rechtsgeldig is. Indien u niet akkoord bent met onze overeenkomst kan u geen gebruik maken van onze interventies.

Artikel 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft SYMBIOSIS BV het recht de geleverde goederen (van welke aard ook,…hetzij software, hardware en/of aanverwante producten en/of diensten zoals o.m. trainingssessies) te vervangen, aan te passen of te repareren binnen een redelijk gekozen termijn, zónder rekening te houden met een bepaalde tijdsperiode die de eindgebruiker pertinent zou opeisen.

Een eventueel besproken datum en uur voor een nakende interventie wordt enkel bij wijze van inlichting en/of indicatie verstrekt, maar binden SYMBIOSIS BV beslist niet en kunnen te allen tijde afwijken. Ook al zou de eindgebruiker na deze overeenkomst een besproken datum of uur achteraf mondeling of schriftelijk vermelden, de eindgebruiker neemt bij het aangaan van onderhavig contract kennis dergelijke meldingen geen enkel waarde noch verhaal hebben, die deze voorwaarden zouden willen wegstemmen.

De eindgebruiker neemt van bij de overeenkomst kennis, SYMBIOSIS BV hierin de vrije keuze heeft zij haar planning zélf naar eigen believen mag inschatten of schikken.

Artikel 2. SYMBIOSIS BV zal 24/7u support (training; reparatie; interventies) online en/of on site verlenen maar dat behelst niet dat zij voor één iedere klant afzonderlijk, onmiddellijk stand-by kan zijn net zo min zij met onderhavig contract hiertoe al verplicht is. Iedere interventie wordt normalerwijze binnen de 24u behandeld en al dan niet reeds voorzien van een oplossing.

Artikel 3. De eindgebruiker neemt er eveneens kennis van dat SYMBIOSIS BV niet de garantie hoeft te bieden, vanaf de eerste interventie het euvel al is opgelost. Dit kan zónder enige tegenspraak van de eindgebruiker gefaseerd gebeuren (alsook voor eventuele aanpassingen en/of uitzonderlijke bijkomende diensten en/of functionaliteiten, die doorgaans achteraf met de eindgebruiker werden afgesproken en tegen een méérprijs zijn aangerekend). Bijkomende (noodzakelijke) interventies kunnen door SYMBIOSIS BV aangerekend worden.

SLA-Interventies zowel online als on site worden gerekend à rato 150€/u inclusief oprijkosten.

Artikel 4. Tenzij de koper en/of huurder (m.a.w. eindgebruiker) een SLA-abonnement aanging (d.m.v. maandaanrekeningen met een minimum periode van 3 jaar), zijn het aantal interventies die SYMBIOSIS BV nodig acht, integraal kosteloos inbegrepen zónder enige supplementaire kosten. Onderdelen die hoe dan ook onvermijdelijk dienen vervangen te worden zijn uiteraard niet inbegrepen. 

Een SLA-abonnement wordt gerekend à rato 30€/m of 300€/jaar en kan te allen tijde verhogen, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 5. De eindgebruiker neemt kennis met het feit dat SYMBIOSIS BV het complete recht heeft, haar afgesproken interventie; trainingssessies; reparatie (van welke aard ook…) met de eindgebruiker (hetzij online en/of on site) te allen tijde kan annuleren of verplaatsen naar een later of vroeger tijdstip (bvb ten gevolge van overmacht of lang vervallen facturen).

Artikel 6. SYMBIOSIS BV behoudt het recht tijdens de interventie een adequaat vervangtoestel (van welke aard en/of merk dan ook) te installeren, indien zij dat nodig acht. De duur hoe lang het gelijkwaardig vervangtoestel in tussentijds (b.v. door herstellingswerken van het oorspronkelijk toestel) op locatie van de eindgebruiker blijft staan, wordt énkel en alleen bepaald door SYMBIOSIS BV zónder de eindgebruiker hier enig verhaal op maakt, noch een schadevergoeding hieruit zou kunnen vorderen.   

Artikel 7. Voor de oproep naar technische ondersteuning 24/7u, werken wij uitsluitend met een voicemail-inbel-ticketsysteem (via het vast supportnummer 03/779.62.15 en toets 3), waarbij u uw naam en telefoonnummer dient op te geven mét een duidelijke omschrijving van het probleem. Een medewerker behandelt dit zo snel mogelijk, oftewel kan de eindgebruiker een e-mail sturen naar info@astkassa.com. Andere communicatiekanalen (zoals o.m. smsjes; whatsapp-berichten; privé-lijnen e.a.) worden door ons niet opgenomen, noch beschouwd als geldig ontvangen en hebben bijgevolg géén enkele waarde.

Artikel 8. De eindgebruiker neemt er tevens kennis van de interventies met intervallen (tijdens de dag(en)) kunnen gebeuren, alvorens het euvel finaal is opgelost.

Alsook neemt de eindgebruiker er kennis van dat een euvel waarvan SYMBIOSIS BV aanvankelijk meende dit finaal was opgelost, deze abrupt en daags nadien ongewild terug kan opduiken, zónder dat de eindgebruiker hiervoor enig verhaal of schadevergoeding zal opeisen . De eindgebruiker zal SYMBIOSIS BV dan ook te allen tijde toelaten om het euvel alsnog op te lossen, tot wanneer deze daadwerkelijk finaal niet meer opdoemt.

De eindgebruiker -koper en/of huurder zal haar leverancier SYMBIOSIS BV aangaande het resultaat naderhand steevast hierover informeren of het euvel zich al dan niet nog voordoet !

Nalatigheid of laattijdige melding door de eindgebruiker- koper en/of huurder aan haar leverancier SYMBIOSIS BV kunnen mede nooit verhaald worden t.o.v. haar leverancier SYMBIOSIS BV, net zo zeer wanneer voornoemde euvels spontaan terug zouden opdoemen en evenmin hiervan onmiddellijk bekendmaking werd gemaakt.

Artikel 9. Bij invorderingen of geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 

Administratie

Welk uitgebreid rapportagebeheer in kassasystemen

Uitgebreid Rapportagebeheer in Kassasystemen geschikt voor verschillende soorten ondernemingen.

Deze kassasystemen bezitten de volgende eigenschappen :


 • BackOffice

 • Facturatie-module

 • (Interne) facturatie

 • Doorsluizing naar correcte kostenplaatsen

 • Terminals in te richten als zelfbedieningskassa

 • Afrekenen via PIN

 • Chipknip

 • Debetkaart systemen

 • Betalen via mobiele telefonie


Wat wil jij als ondernemer precies bereiken met kassasystemen ?
 •  Eenvoud
 • Vlotte bediening
 • Stabiliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Snelle transactieverwerking
 • And last but not least een exelente naservice!


Nog meer aanbod in kassasystemen voor horeca of aanverwante bedrijven waaronder :
 • Toegangscontrole

 • Ticket verkoopsystemen

 • Systemen voor musea en attracties

 • Reservatiesystemen

 • Oproepsystemen

 • Wachtrijsystemen

 • Chipknip

 • Digital signage

 • Webshops


Efficiëntie & Perfectie

Omdat jou tijd kostbaar is en jij liever instaat voor de bediening van al jou klanten, ontwikkelde AST met jarenlange passie en ervaring kassasystemen voor horeca en retail, waarbij efficiëntie en perfecte na service hoog in het vaandel staat! Een lust die jou met veel plezier verder helpt in het uitbaten van je horeca onderneming.

Daarenboven kunnen deze retail- en/of horeca kassasystemen andermaal uitgebreid worden met :

 • Voorraadbeheer
 • Klantenbeheer
 • Uitgebreid rapportagebeheer
 • Ledenbeheer
 • Loyalty cards
 • Betaalterminal
 • Facturatie
 • Tijdregistratie
 • Backoffice programma’s
 • Filiaalbeheer
 • Koppeling naar andere programma’s


Iedere horeca- of retailzaak heeft zo zijn eigen specialiteiten of thema’s. Omwille van deze eigenschappen kunnen wij jou uitrusting volledig op maat programmeren naar al jou noden en gebaseerd op ieders budget. Een niet onbesproken troef bij AST is het feit dat jij je omzetten en/of inkomsten minutieus nauwlettend kan volgen en dit van op iedere plaats ter wereld via onze cloudoplossing.

Ken jij nog een uitgebreider gamma of flexibiliteit voor horeca- en/of retail kassasystemen dan die bij AST ? Zo neen, bel ons dan gauw voor meer informatie op het nummer 03 779 62 15 of email naar info@astkassa.com

AST onderscheidt zich van de concurrentie door zich louter toe te spitsen op een persoonlijke aanpak.


Een uitstekende na-service bestaat erin een goede samenwerking met meerdere betrouwbare partners te bewerkstelligen. Onze persoonlijke aanpak is dat we uitgaan van de wensen van de klant, en dan de gepaste oplossing voorstellen. Dit kan een standaard product, maatwerk of beiden, steeds in functie van het ingeschat financieel plan.


Verder bestaat onze na-service uit de volgende eigenschappen :
 • Een volledige training
 • Gebruik maken van onze 7/7 helpdesk
 • Onze systemen zijn voorzien van teamviewer
AST onderscheidt zich van de concurrentie door zich louter toe te spitsen op een persoonlijke aanpak.

Een uitstekende na-service bestaat erin een goede samenwerking met meerdere betrouwbare partners te bewerkstelligen. Onze persoonlijke aanpak is dat we uitgaan van de wensen van de klant, en dan de gepaste oplossing voorstellen. Dit kan een standaard product, maatwerk of beiden, steeds in functie van het ingeschat financieel plan.

Verder bestaat onze na-service uit de volgende eigenschappen :


 • Een volledige training

 • Gebruik maken van onze 7/7 helpdesk

 • Onze systemen zijn voorzien van teamviewer

Wat wil jij als ondernemer precies bereiken met kassasystemen ?
 • Logistiek Exact Online

 • Boekhouding Exact Online

 • Logistiek Venice Unit4

 • Boekhouding Venice

 • ERP eol

 • ERP Venice

 • CRM eol

 • CRM venice

 • EPRM eol

 • EPRM venice

 • Gekoppelde webshops met WordPress

 • Gekoppelde webshops met Magento

 • Verder staan wij steeds open voor nieuwe ingevingen

Wanneer een Witte Kassa ?

Hoe zal ik een Geregistreerd kassasysteem gebruiken?
 Het kasticket van een geregistreerd kassa.

Zodra de drempel van 25.000 eur bereikt is, zal de belastingplichtige verplicht worden een BTW-kasticket te gebruiken d.m.v. een geregistreerd kassasysteem met de volgende omschrijvingen : De uitgebreide technische toelichting van het geregistreerde kassasysteem en het koninklijk besluit van 30.12.2009 bepaalt waaraan een geregistreerd kassasysteem binnen de horecasector zal moeten voldoen. Er wordt hier daarom verwezen naar de circulaire AAFisc nr. 33/2016 (nr. E.T. 124.747) dd. 08.11.2016.

Zo dient het kasticket op zijn minst de volgende elementen te bevatten (z. artikel 2, 4° van het koninklijk besluit van 30.12.2009 en in functie van de berekening van de controlegegevens door de controlemodule, zoals bepaald in artikel 2, 7°,van dat koninklijk besluit van 30.12.2009):

 • ‘BTW-KASTICKET’;

 • Alle gegevens van de belastingplichtige

 • De datum en het uur van het Btw-kasticket

 • de gebruiker

 • alle aangeslagen handelingen

 • het verschuldigd bedrag, inclusief btw

 • btw-tarief;

 • het bedrag van de verschuldigde btw

 • de korting en teruggegeven bedragen

 • identificatie van de kassa en wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van meerdere kassa’s

 • de laatste acht (8) karakters van het algoritme door de kassa aangemaakt

 • de controlegegevens

 • het versienummer van de kassa

 • identificatie van het kassasysteem met het productienummer

 • de inrichting wordt vermeld op het kasticket

 • dienstverrichter

 • domicilie maatschappelijke zetel

 • btw-nummer van de belastingplichtige

Kasticket ongeacht de aard van de aangeslagen verrichtingen

Een kasticket van een geregistreerd kassasysteem zal moeten uitgereikt worden, voor alle verrichtingen die de uitoefening van de economische activiteit omvatten en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verbruikt bij de maaltijd, met inbegrip van alle verkopen van spijzen en dranken binnen de horeca zaak (art. 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).

Ook wordt de nadruk gelegd dat het uitprinten van het pro forma ticket dat wordt aangemaakt door het geregistreerde kassasysteem niet voldoende is. De klant dient het respectievelijk btw-kasticket van het geregistreerde kassasysteem te ontvangen.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat het kasticket van een geregistreerd kassasysteem zal moeten worden uitgereikt van welke aard ook (bvb : voor levering van meeneemmaaltijden en voor het leveren of leveren van dranken buiten het kader van een maaltijd). Tevens worden alle andere verkopen van spijzen en dranken beoogd (bvb : leveringen van brood in een bakkerij met verbruikszaal).

Vanaf 25.000 euro binnen een restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, moet er voor de verhuur van tafels, stoelen, borden, glazen, personeel voor bediening en dergelijke meer waarvoor er een afzonderlijke prijs wordt aangerekend, enkel kastickets van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt worden van zodra de verhuur verband houdt met een evenement waar de belastingplichtige ook restaurant- of cateringdiensten verricht.

Alle andere handelingen buiten de voedingssfeer worden niet beoogd door het geregistreerde kassasysteem. Wel is toegestaan dergelijke handelingen op te nemen in het geregistreerde kassasysteem.

Dit geldt eveneens voor restaurant- en cateringdiensten die in het buitenland handel drijven. De buitenlandse handelingen mogen sowieso op vrijwillige basis, worden opgenomen in het geregistreerde kassasysteem.

Handelingen die buiten de voedingssfeer gebeuren

Wanneer onder één zelfde dak zowel wellness- als restaurantactiviteiten worden verricht, dienen er geen kastickets worden uitgereikt voor de wellness activiteit, ook al wordt er een geregistreerd kassasysteem in gebruik genomen. Dit houdt immers geen verband houdend met het verschaffen van maaltijden of dranken.

Handelingen die wel binnen de voedingssfeer vallen

Wanneer een bakker de drempel van 25.000eur overschrijdt die tevens restaurantactiviteiten verricht en daarbij een verbruikssalon uitbaat zal hij hierdoor aan de geregistreerde kassa onderworpen worden. De kastickets met behulp van een geregistreerd kassasysteem zullen worden uitgereikt voor de verkopen in het verbruikssalon en dat voor alle verkopen in de bakkerij.

Voorbeeld bij een feestzaal

Tijdens het uitbaten van een feestzaal wordt de drempel van 25.000 euro aan restaurant- en cateringdiensten overschreden. Het bedrag van de verhuur van de zaal moet enkel op het kasticket vermeld worden van het geregistreerde kassasysteem, wanneer het gaat om een evenement waar de feestzaaluitbater restaurant- of cateringdiensten uitbaat.

Voorbeeld van een meubelzaak

Wanneer er binnen een meubelzaak zich een cafetaria bevindt die de drempel van 25.000 euro aan verrichte restaurantdiensten overschrijdt. Er moeten kastickets d.m.v. een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor alle verrichtingen die binnen de cafetaria gebeuren en die verband houden met het verschaffen van maaltijden en dranken. Vanzelfsprekend moet er geen enkel kasticket van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor de verkoop van meubilair

Voorbeeld verkoop bedrijfsmiddelen

Een horecaonderneming, die een geregistreerd kassasysteem gebruikt, heeft een bedrijfswagen in bezit. Bij verkoop van een bedrijfswagen, moet er voor deze uitgaande handeling uiteraard evenmin een kasticket van een geregistreerd kassasysteem uitgereikt worden. En zodoende zal de omzet uit deze verkoop niet wordt opgenomen in de berekening van de drempel.

Uitzondering niet-voedingswinkels

Indien er in een retailzaak een beperkt voedingsassortiment wordt aangeboden, dat door de aard van de producten en hun conditionering niet bedoeld zijn voor onmiddellijke consumptie, hoeft hiervoor een geregistreerd kassasysteem worden gebruikt, wel in zoverre de verkoop van deze handelswaar niet wordt geregistreerd samen met handelingen waarvoor wel de verplichting bestaat een ticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken.

Uitzondering supermarkten

Somtijds komt het voor dat een supermarkt een ruimte voorziet voor verbruik van spijzen en dranken. De administratie aanvaardt dat het kasticket van het geregistreerd kassasysteem enkel voor de restaurant- en cateringdiensten moet uitgereikt worden. De verkopen, ook van spijzen en dranken, in het winkelgedeelte hoeven evenmin niet opgenomen te worden in het geregistreerd kassasysteem, tenzij de restaurant- en cateringdiensten samen met de verkopen in de winkel worden afgerekend. Nu en dan gebeurt het dat de in de winkel aangekochte spijzen en dranken verbruikt worden in de verbruiksruimte.

Uitzondering automaten

De administratie aanvaardt van automaten, de verstrekte spijzen en dranken voor de toepassing van de btw-tarieven deel uitmaken van een eenvoudige levering, ongeacht dus de plaats waar de automaten staan. Dergelijke leveringen tellen dus niet mee voor de berekening van de drempel. Vanaf het moment 25.000 euro wordt overschreden, zullen er kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor alle verkopen van spijzen en dranken in desbetreffende inrichting. Om praktische redenen geldt dit niet voor automaten.

Uitzondering internationaal passagiersvervoer

Er moeten geen kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt aan boord van een vliegtuig. Evenmin aan boord van een schip of trein moet een een geregistreerd kassasysteem ingezet worden.

Naar hoedanigheid van de klant een kasticket uitreiken.

In tegenstelling tot artikel 22, van het koninklijk besluit nr. 1, voorziet men dat de rekening of het ontvangstbewijs, onder bepaalde voorwaarden, kan vervangen worden door een volledige factuur, artikel 21bis, van het koninklijk besluit nr. 1, deze mogelijkheid weliswaar niet voorziet voor de kastickets van een geregistreerd kassasysteem. D.w.z. het kasticket van een geregistreerd kassasysteem sowieso altijd moet uitgereikt worden en nooit mag vervangen worden door een factuur. Ongeacht de hoedanigheid van de klant zal een kasticket uitgereikt worden. Het uitreiken van een factuur zal het uitreiken van een kasticket van het geregistreerde kassasysteem echter nooit vervangen, zelfs niet wanneer de factuur wordt uitgereikt op het tijdstip van de levering of dienst. Kortom zal het uitreiken van een kasticket van een geregistreerd kassasysteem nooit het uitreiken van een factuur nimmer vervangen.

Uitreiking en tijdstip van het kasticket

Overeenkomstig artikel 21bis, § 1, 2de lid van het koninklijk besluit nr. 1 zal het kasticket van het geregistreerde kassasysteem worden uitgeprint op het tijdstip van de voltooiing van de dienst.

Wat is precies een ‘zwarte doos’?
Een ‘zwarte doos’ is een ‘fiscale data module’ (FDM), ook wel ‘blackbox’ genoemd. Dit kastje wordt gekoppeld aan uw witte kassa en zorgt ervoor dat alle verkopen en manipulaties onuitwisbaar zijn.

Waar moet ik voor oppassen?
Alleen goedgekeurde kassasystemen krijgen een certificaat van de Federale Overheidsdienst Financiën. AST – kassasysteem is gecertificeerd bij de FOD Geregistreerd Kassasysteem

Wat is een ‘witte kassa’?
Een ‘witte kassa’ is de korte benaming voor een ‘geregistreerd kassasysteem’ (GKS). Alle handelingen, van bestelling tot bon, worden geregistreerd conform de wetgeving.

Geldt dit ook voor mijn onderneming?
Wanneer je geen maaltijden serveert of alleen afhaalmaaltijden, dan val je hier buiten. Wanneer je minder dan 25.000 euro omzet per jaar uit maaltijden ter plaatse haalt, dan hoef je evenmin een black box aan te schaffen. Je moet dan wel met BTW-bonnen werken.

Wat moet ik doen met mijn kassabonnen?
Wel of geen GKS, je dient sowieso elk kasticket te bewaren. Dan is een geavanceerd kassasysteem natuurlijk gemakkelijker. Deze kan je eventueel later, wanneer nodig koppelen aan een blackbox (zwarte doos).

Hoe werkt de controle ?
Een witte kassa maakt de controle gemakkelijk zowel voor de fiscus, maar ook voor jou. Even inloggen op de blackbox en de controle is klaar.

Wanneer is de deadline?
De doorvoering van de witte kassa is op 1 januari 2015 ingegaan.

Heb ik zelf ook nog iets aan een witte kassa?
Voor wie is de geregistreerde kassa, of in de volksmond genoemd witte kassa ? Volgens de laatste circulaire is iedere ondernemer die maaltijden ter plaatse laat nuttigen voor een omzet van >25.000 € per jaar, gebonden aan een geregistreerde kassa. Voor startende zaken die maaltijden serveren, legt de overheid dit bedrag sowieso al op naar alle opstartende eetgelegenheden.

Ligt dit bij aanvang budgettair een beetje moeilijk, dan is AST er steeds voor jou om ALTIJD een oplossing te bieden! Via allerlei combinaties is AST de enige binnen de BeneLux die u toch aan een financiering helpt en/of jou van een budgettaire witte kassa voorziet!

Hoe een Witte Kassa te gebruiken ?

Het geregistreerd kassasysteem

AST levert kassasystemen kwalitatief en geheel op maat van jouw onderneming

AST/GKS – Het geregistreerd kassasysteem

 • kassasystemen retail
 • kassasystemen horeca
 • accessoires
Welke geregistreerde kassa kiezen ?
Raadpleeg hier ons advies!  Contact
Het geregistreerd kassasysteem (GKS)

Vanaf 2016 is het geregistreerd kassasysteem of GKS een verplichting binnen de horeca. Een norm die nogal tegenkanting ontvangt, maar die de overheid bijstaat om btw-fraude of andere belastingontduiking de kop in te drukken.

In de regel

Er zijn 2 normen die specificeren of jij ja dan neen met een GKS verder moet :

 • jij verkoopt maaltijden die ter plaatse geconsumeerd worden ?
 • jouw omzet uit de maaltijden genereert meer dan 25.000 euro ?
Beleef hier wat je allemaal moet kennen omtrent de Witte Kassa.
Wat houdt een GKS precies in ?
Een geregistreerd kassasysteem bezit 3 componenten :
 • een gecertificeerde kassa geregistreerd vanuit de overheid
 • FDM of fiscale module, anders verwoorde een black box (controle module)
 • VAT of VSC kaart (Signing Card)

Al die componenten vormen één verbondenheid die van elkaar onlosmakelijk zijn en te samen jouw omzet bepalen tijdens het registreren. AST draagt hierbij zorg voor jouw gecertificeerde kassa met black box. De VSC of Smartcard ontvang jij van de FOD Financiën.

Echter niet alleen de regels zijn van toepassing. Wat moet jouw kassa precies kunnen ? Dat is de cruciale opmerking. Werk jij al dan niet onder tafelbeheer en/of met verscheidene bedienden door elkaar, oftewel een menukaart die al eens kan variëren binnen jouw kassasystemen…? Te samen met jou gaan we op stap naar een geschikte kassa die het meest aanleunt bij jouw onderneming.

Regelgeving sinds 01/07/2016

De nieuwste criteria houdt het volgende in : wie vanaf 01/07/2016 jaarlijks >25.000 euro omzet genereert uit de omzet van maaltijden ter plaatse, is wezenlijk verplicht een witte kassa aan te schaffen.

Met aanvang van 01/12/2017
Foodtruck of mobiele voedselkramen

Vanaf het moment een foodtruck of een mobiel voedselkraam bestek aan zijn gasten uitdeelt, wordt dit aanzien als een infrastructuur om ter plaatse te nuttigen (o.m. met stoelen en tafel en/of balie). Is er achtergrondmuziek of vloerbekleiding, dan geldt dit eveneens als een infrastructurele nuttiging ter plaatse en zal vanzelfsprekend de norm van 12% de toepassing zijn.

Periode als referentie

Wat houdt een referentieperiode in om te bepalen of jij ja dan neen met een geregistreerd kassasysteem moet werken of anders vernoemd GKS ?

 • jij startte voor 31/12/2014 : jij zal zich baseren op de omzetten gegeneerd binnen het kalenderjaar 2015
 • jij starrte tussen 01/01/2015 en 30/06/2015 : jij zal zich baseren op de omzetten binnen de 12 maanden voorafgaandelijk vanaf 01/07/2016
 • jij startte tussen 01/07/2015 en 30/062016 : jij zal zich baseren op de omzetten gegenereerd binnen de 12 maanden voorafgaandelijk naar actieve kalendermaanden vanaf de 2e maand tot en met juni 2016)
 • jij startte na 01/07/2016 : jij zal zich baseren op de prognose binnen jouw businessplan.
 •  Beleef daarom binnen deze website de geregistreerde kassasystemen van AST, ondersteund d.m.v. een certificaat vanuit de FOD.

Vragen over het GKS ?

Welke vragen over het GKS ?

De witte kassa en haar regels sinds 2016

ALLES wat jij volgens de FOD hoort te kennen omtrent DE WITTE KASSA

Alles wat jij zou kennen over de witte kassa

Vanaf januari 2016 is de witte kassa of het geregistreerd kassasysteem (GKS) naar horecazaken wettelijk van kracht. Vanaf dan is het de norm een BTW kasticket aan de gasten te overhandigen. Sinds 2016 is de regelgeving  hier en daar aangepast : wellicht ontliep jij in eerdere dagen aan de witte kassa, maar is dit heden niet meer gangbaar ? Of omgekeerd evenredig. Uit wat bestaan die nieuwe systemen dan ?  En wat kan dit voor jouw onderneming nog een meeropbrengst betekenen? Daarom de regelgeving even geresumeerd.

Betekenis van een Witte Kassa ?

Een Witte Kassa, óók wel eens de geregistreerde kassa genoemd, is een controleorgaan vanuit de overheid opgelegd om fraude en zwartwerk binnen de horeca geheel te bannen.

Het geregistreerd kassasysteem houdt het volgende in :

 1. gecertificeerde kassa
 2. controle module (of black box) óók wel FDM (fiscale module genoemd)
 3. individuele VSC kaart (de VAT signing Card of smartcard)

Ieder apart onderdeel moet geregistreerd zijn bij de FOD financiën

 •  De kassa registreert alle transacties irreversibel en verhindert daarom eventuele wijzigingen: zo zijn alle verkooptransacties transparant naar de overheid.
Wanneer is de Witte Kassa dan verplicht ?

Aanvankelijk was de witte kassa verplicht naar álle horecazaken vanaf het moment de omzet binnen restaurant- en cateringdiensten minstens al 10% van de totale omzet omvatte.

Echter ! De Raad van State ging ervan uit dat deze criteria niet opging en volledig in strijd was met de grondwet. Sinds 01/07/20216 werden de normen om die reden aangepast.

Aanvankelijk was de witte kassa verplicht naar álle horecazaken vanaf het moment de omzet binnen restaurant- en cateringdiensten minstens al 10% van de totale omzet omvatte.

 Jij hebt een witte kassa nodig…en nu…?

Een witte kassa met black box is de absolute noodzaak voor jouw horecaonderneming ? Dan moet jij vooreerst zich registreren bij de FOD financiën.

Startte jij na 1 juli 2016 ? Registreer dan jouw zaak voor het einde van de 2e maand, opvolgend de startdatum binnen jouw activiteiten. De activatie van jouw GKS moet ten laatste op het einde van de 3e maand gebeuren.

Startte jij op voor 01/07/2016? De deadlines zijn intussen verstreken : raadpleeg onze deskundige.

Hoe een Witte Kassa aankopen ?

Bestel zsm een GKS vanaf jouw registratie : jouw verdeler zal op zijn beurt alle GKS onderdelen registreren.

Daaropvolgend kan jij de registratie van jouw witte kassa volbrengen in jouw account, uw VAT-VSC Signing kaart oproepen : jouw witte kassa is zo goed als klaar naar gebruik.

Wat als jij geen witte kassa nodig hebt ?

Heb jij tijd terwijl nog geen witte kassa van doen ? Dan zijn er e volgende mogelijkheden :

 • jij concludeert alsnog met een Witte Kassa van start te gaan en maakt gelijktijdig gebruik van andere voordelen (zoals o.m. RZS-doelgroep verminderingen)
 • jij maakt nog geen gebruik van de Witte Kassa, maar hoe dan ook voorzie jij bij iedere transactie een btw bon
Omzet inschatten
Opgelet !

Wie nog niet van de Witte Kassa gebruik maakt, moet sowieso haar omzet jaarlijks analyseren.

In de hypothese jij op 31/12/2016 vaststelt dat jij de drempel van 25.000 euro overschreed, registreer jouw zaak dan uiterlijk op 28/02/2017 bij de FOD en koop een GKS aan.

In de hypothese jij op 31/12/2016 vaststelt dat jij de drempel van 25.000 euro overschreed, registreer jouw zaak dan uiterlijk op 28/02/2017 bij de FOD en koop een GKS aan.


Hard- en Kassasoftware

Welke kassasystemen op maat ?

Kassasystemen en kassa’s op maat

Ongeacht waar je naar op zoek bent, voor elke zaak hebben we de juiste kassa. Of je nu een horeca, retail of ander bedrijf hebt, wij hebben het kassasysteem dat bij je past.

Neem nu contact op met onze experts

Kies voor een betrouwbaar kassasysteem

Bij Advanced Sales Tactics  kan je al jarenlang rekenen op de beste service en kennis als het gaat over kassasystemen en kassa software. Samen met jou gaan we actief op zoek naar hét kassasysteem dat het beste bij je zaak past. Zo komen we vlot en eenvoudig tot een effectieve en efficiënte oplossing voor jouw onderneming.

Horeca kassasysteem

Retail kassasysteem

Kassasysteem kopen, huren of leasen

Een nieuw kassasysteem kopen? Dat kan bij Advanced Sales Tactics

Er bestaan de dag van vandaag heel wat verschillende kassasystemen. Je kan alles vinden van verschillende mogelijkheden. Van touchscreen tot voorraadbeheer, klantenbeheer… noem maar op.

Waar wij samen met jou naar op zoek gaan is het juiste systeem voor je onderneming. Dit op een gebruiksvriendelijke en makkelijk te bedienen manier. Net om deze reden staan wij klaar voor onze klanten om hen te adviseren over ons assortiment. Zo kan je steeds de beste keuze maken.

Kiezen voor de juiste kassa voor je onderneming is belangrijk vanaf de start. Met de juiste oplossingen en support kies je voor een complete kassa dat elke mogelijkheid biedt dat je nodig hebt

Neem nu contact op met onze experts

Maak je zaak runnen makkelijker dan ooit met onze kassa

Kies niet alleen voor eenvoudig en snel betalen maar kies ook voor inzicht. Hou je klanten en hun transacties bij op een makkelijk te bereiken plek. Regel zowel betalingen als voorraad vanuit hetzelfde systeem, zonder enige moeite.

Verkoop je producten zowel online als offline met de geschikte kassa die voldoet aan alle behoeften van jouw zaak.

Breid je kassasystemen uit met tal van mogelijkheden

Naast een stabiel en betrouwbaar kassasysteem kan je nog heel wat meer verwachten van onze kassasystemen. Je kan daarnaast ook genieten van een uitgebreid gamma aan extra functies en toebehoren. Zo beheer jij al je zaken eenvoudig en snel.

Bovendien zorgen deze extra add-ons voor een complete ervaring voor zowel jij als je klant of gasten. Het is een full service op maat met het oog op de beste resultaten en kwaliteit.

Neem nu contact op met onze experts

Kassasystemen huren, kopen of leasen? Dat kan!

Wanneer je kiest voor een nieuw kassasysteem kan dat vaak oplopen in kosten. Om je toch de beste service en systemen aan te bieden kan je bij ons ook terecht voor het huren en leasen van kassasystemen.

Zo kan jij direct aan de slag met het beheren van bestellingen, je verkoop en werk je verder aan je onderneming. Je laat alles op rolletjes lopen en dat tegen de beste prijzen.

Kom ook te weten wat we kunnen betekenen voor jouw zaak en neem snel contact met ons op. Wij luisteren naar jouw behoeften en vinden samen met jouw de beste kassa voor je zaak.

Kies ook voor een kassa dat bij je past

Je zaak is uniek, net als je kassasysteem. Omdat elke onderneming anders is weten we ook dat onze kassasystemen dat ook zijn. Daarom is het belangrijk om te kiezen wat het beste past bij de noden van je bedrijf. Of je nu een winkel, restaurant, bar of webshop bent, we hebben zeker een geschikte oplossing voor jou. Laat je helpen door een van onze experts en haal meer uit je kassasysteem.

Neem nu contact op met onze experts

Een compleet assortiment aan verschillende kassasystemen

Onafhankelijk van welke branche je gekozen hebt, wij hebben een kassasysteem voor alle ondernemers. Binnen elke niche kunnen we je van dienst zijn met de beste kassasystemen. Zowel voor retail, horeca als een winkel. Wij hebben het product dat bij je past.

Veel gestelde vragen over kassasystemen

Wat is een POS systeem?

Een POS systeem of POS kassasysteem staat voor een Point of Sale kassa. Dit is een kassasysteem dat aanwezig is in je verkooppunt. Met dit systeem kan je betalingen ontvangen, toegang krijgen tot verkoopgegevens en voorraadbeheer bijhouden.

Onze moderne POS systemen kunnen gebruikt worden in allerlei verschillende situaties binnen je bedrijf. Zowel op locatie als onderweg kan je steeds aan de slag. Makkelijk en efficiënt.

Hoe werkt een kassasysteem?

Een kassasysteem heeft als belangrijkste doel producten of artikelen afrekenen. Voor deze producten krijgt u geld in de plaats en u kan het geld zowel digitaal als cash ontvangen afhankelijk van het gekozen kassasysteem.

Door te werken met een online kassasysteem kan u deze gegevens allemaal opslaan in een cloud en kan je steeds je omzet berekenen of bekijken. Afhankelijk van het type onderneming dat je hebt zijn er verschillende functies en toebehoren die beter passen bij je zaak. Zo zal een winkel of retail kassasysteem uitgerust zijn met een scanner. Een restaurant daarentegen heeft dan weer meer aan mobiele kassa’s en bijvoorbeeld een tablet.

Zijn jullie kassa’s gebruiksvriendelijk?

Absoluut. De kassasystemen van Advanced Sales Tactics zijn erg gebruiksvriendelijk en efficiënte kassasystemen met als belangrijkste doel, jouw zaak beter laten draaien.

Wat is een light speed kassasysteem?

Een light speed kassasysteem is een kassa, waarbij d.m.v. strings en/of vederlichte tekst lijnen boodschappen doorgestuurd worden, in zomaar liefst 1/1500ste van een seconde (anders verwoord sneller dan iemand met de ogenleden kan knipperen) naar álle printers en/of bar- keuken productie screens die er maar bestaan. De snelheid en onderlinge verbinding van ons light speed kassasysteem tussen de andere geconnecteerde hardware, is hiermee ravissant en weergaloos uniek in de wereld te noemen !

Voor welke zaak kan ik de kassasystemen van Advanced Sales Tactics gebruiken?

Binnen ons groot assortiment aan kassasystemen zijn er heel wat mogelijkheden. Wij hebben een oplossing voor grote en kleine zaken. De meest verkochte artikelen zijn: horeca kassasystemen, retail kassasystemen, POS systemen, toepassingen voor winkels en een tablet kassasysteem.

Heb je twijfels over wat het beste bij jouw onderneming past aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag verder met het kiezen en beheren van jouw kassasysteemAST voor Retail of Horeca ?

De AST kassa voor retail en horeca

Een of meerdere locaties voor een winkel of horecazaak met het aantal producten die je gamma inhoudt, een AST kassa is behalve vlot afrekenen ook behendig in het bijhouden van jou voorraad, periodieke- en dagelijkse rapporten of een compleet uitgebreid klantenbeheer.

Hoe kan je jezelf overtuigen in ons AST kassa software?

Bel ons en maak een afspraak met een retail- of horeca expert die jou onmiddellijk op al je vragen kan beantwoorden d.m.v. een demonstratie en beleef hoe onze kassa jou onderneming laat groeien : 03/7796215 of email naar info@astkassa.com

AST voorziet al ettelijke jaren kassasystemen aan retail, horeca, hotel wereld of leisure ondernemingen.

De totaaloplossingen bieden zowel hardware, software als een uiterst dienst na verkoop. Sowieso is een 24u/7 support voor 1 jaar altijd gratis. Naderhand in regie of geïntegreerd binnen een backoffice pakket zodoende u niet meer betaalt voor support. Een vrijwel uniek concept binnen Europa. Integratie van koppelingen met andere softwarepakketten binnen onze kassasystemen is voor sommige branches veelal niet onontbeerlijk.

AST is er sinds jaren in geslaagd een perfecte symbiose met allerlei pakketten zoals Voorraad-Handel en Boekhouding gecombineerd met webshops; ERP; EPRM; CRM tot stand te brengen. Aarzel daarom geen minuut ons te bellen op het nummer 03/7796215 of email naar info@astkassa.comAST Promotie al vanaf 995 € aankoop of 69€ maandelijkse huur ?

AST kassasystemen al vanaf 995 € aankoop of 69€ maandelijkse huur.

Support 24u/7 inbegrepen

 • Optioneel : Backoffice met uitgebreide Rapportages en Klantenbeheer

Voor meer uitgebouwde devices en/of andere grotere hardware producten, hebben wij zeer flexibele meedenkende betrouwbare partners die jou vlot een leasing toestaan, voor het verwezenlijken van je project tot het aankopen van 1 of meerdere AST kassasystemen.

Evenzo mag AST er prat op gaan dat zij de enige binnen de Benelux zijn die sinds 2002 een ‘eigen’ uiterst voordelig financiering- of afbetalingsplan op touw gezet hebben!

Vlot en efficiënt werken binnen de retail of horeca met AST kassa software.

Gaande van een uitgebreide horeca- of retail zaak, onze AST- kassa software is zo ontwikkeld om iedere opdracht aan te kunnen en nooit uit de weg te gaan!

Een perfecte service staat dan ook voorop die uw AST kassasysteem moet bieden aan jou gasten of klanten, of het nu om een winkel; hotel of horecazaak gaat.

Naast een vlot afrekensysteem, heb je de mogelijkheid 1 of meerdere filialen in een oogopslag met reguliere overzichtelijk Backoffice Rapportages te bekijken, waar dan ook ter wereld. Evenzo verschaft deze Backoffice tool onmiddellijke toegang tot al je data ‘rechtstreeks’ in de AST kassa software, waar je zich ook bevindt.


Hoe wordt de keuze over onze Hardware Kassasystemen en Kassa Software bepaald ?

Hoe wordt de keuze over onze Hardware Kassasystemen en Kassa Software bepaald ?

De opties van onze kassasystemen zijn gebaseerd op :

 • Ontwikkelaars met continuïteit en professionaliteit komen enkel in aanmerking.

 • Voor de stabiliteit van onze hardware te garanderen, kiezen we bij voorkeur voor Android; IOS of gesloten Pos Ready Windows systemen (‘strak’ uitgeklede meer bepaald uiterst duurzame versies speciaal voor kassasystemen);

 • Onze hardware toestellen genieten een extreem lange levensduur, waardoor technische mankementen vrijwel sporadisch opduiken

 • Vergeleken met andere kassacentra, zal onze kassa software louter op de voorgrond werken, waardoor véél sneller en stabieler !

 • De mogelijkheden binnen de software zijn nagenoeg legio

 • Ons gamma is zodanig uitgebreid dat je kan kiezen van een goedkoop stand-alone systeem tot een meer uitgebreide oplossing voor retail en/of horeca

Visie
 • Er is niks zo ergerlijks dan ingewikkelde kassasystemen voor horeca of een kassaysteem voor retail die geheel jouw kostbare tijd inneemt. Wij menen dat jij wel liever de energie en tijd bekostigt aan het passioneel beroep waar jij destijds voor koos,…toch ? … Meer bepaald het behagen van je cliënteel met tal van creatieve bereide gerechten…of het perfect uitbaten van jouw compleet uitgekiend en geëtaleerde retailshop.

Standvastigheid
 • Dankzij onze jarenlange ervaring bij AST spelen we maar al te goed in naar de verlangens van alle horeca- en retail bedrijven. Niks is zo belangrijk dan vlot en bedreven je zaak runnen !Wij zijn er dan ook voor jou om d.m.v. onze razendsnelle en vooral betrouwbare software voor kassasystemen, jou binnen de retail en horeca helemaal bij te staan en alles te halen uit jou passioneel gekozen vakkennis waar jij in het verleden voor ging !

Gebruiksvriendelijkheid
 • Een krachtig retail of horeca kassasysteem kan naar elke situatie geprogrammeerd worden, alsook door de uitbater zelf!Een snackbar, pretpark of grote retailshops, om het even wat. Een enkele kassa of netwerk? D.m.v. wifi met of zonder meerdere locaties, het is allemaal mogelijk. In functie van jouw budget doorbreken wij voor jou vele grenzen.

Voor Wie Ontvankelijk ?
 • Een AST horeca of retail kassasysteem biedt jou een ongekende snelheid en gemak van werken aan. Zo hoef jij nergens op te wachten en worden ingebrachte bestellingen en wijzigingen onmiddellijk uitgevoerd. Aarzel niet een demonstratie van het product te vragen in onze showroom of bij jou ter plaatse.

Met 1 of meerdere tablets jouw zaak beheren

Drukke dag of niet, uw kassasysteem houdt alles onder controle alsook naar efficiëntie binnen het personeel

 • Gepersonaliseerd tafelplan

 • Compleet management binnen het rapportagebeheer

 • Management naar de menukaarten

 • Gehele organigram op de werkvloer

 • Management van het personeel

Onze systemen werken in de 1ste plaats lokaal dus niet onmiddellijk afhankelijk van het internet

Bij totale internetuitval blijven de systemen gewoon nog 14 dagen lang onafgebroken verder werken. Plaatselijke servers behoren tot het verleden en is overigens ouderwets.

 • Ononderbroken service
 • Volledig functionele offline-modus

 • Vanaf het ogenblik er terug internetverbinding is, wordt alle data onmiddellijk veilig naar de Cloud getransfereerd.

Dankzij het mobiele cloudbased kassasysteem…. Snellere efficiënte turnaround

Jij biedt altijd ter plaatse een service aan, waar de klanten zich ook bevinden zij het nu aan een tafel, toog, terras om even wat…

 • Jij wijst onmiddellijk specifieke orders toe aan gasten en/of tafels
 • Beheer dmv afhaal- en delivery bestellingen.
 • Snel afrekenen splitsen of groeperen van bestellingen
 • Van vooraf aan ingestelde functiemogelijkheden om het opnemen bestellingen te versnellen
 • Split items tussen gasten mogelijk maken
Uw kassasysteem met jouw merk.
 • Pas de layout van uw display aan door bvb logo, kleuren en afbeeldingen aan te passen. Voeg bekoorlijke foto’s toe om bvb het item van de dag te promoten of hou het sober en demonstreer gewoonweg een foto van het restaurant zelf. Naar ieders keuze

 • Klantenservice op en top !
 • in realtime communiceert een Kitchen Display orders duidelijk en laat overbodige communicatie afzijdig. Obers kunnen een bestelling verzenden zodra deze is gemaakt, waardoor ze meer tijd hebben om zich te focussen op service.
 • Eindelijk eens alles op één plekje wat jij nodig hebt
 • Onze software is zo minutieus ontwikkeld en geïntegreerd, dat het systeem quasi ongeëvenaard is.

Wat wil je je gasten laten zien ??
 • Customer Facing Display met volgende visualiserende bestelgegevens:
 • details items
 • Subtotaalprijs (vóór BTW)
 • BTW percentages en totaal BTW
 • Totaalprijzen van de bestellingen
 • Praat er met ons over. Makkelijke set-up
Financial planning
 • Sinds 2002 biedt Advanced Sales Tactics (AST) met haar kassasystemen ondersteuning aan nagenoeg alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen evenals financieel – en uniek in Europa – door een uiterst voordelig ‘eigen’ afbetalingskrediet op touw te zetten, met name AST-kassa-Financial Lease!


  Wil je een kassa kopen, leasen of huren? Dan kan je zeker terecht bij ons! Contacteer hiervoor het nummer 037796215 of email naar info@astkassa.com.

Retail solution
 • Met behulp van een compleet management rapportagesysteem die gevoed wordt vanuit je kassa, hou je orde op zaken binnen de voorraad

Snellere afhandeling met inbegrip van veilige betalingen dmv een draadloze cloudbased betaalterminal

AST brengt een innovatieve geïntegreerde betaalterminal (gekoppeld met het kassasysteem) ter uwer beschikking waarmee u nauwkeurig kan afrekenen.

 • Overbrengen van items naar een tafel of gast
 • Check-out aan voor groepen en individueel
 • Ter plaatse fooi toekennen of later….
 • Met open tabs en/of ter plaatse bestellingen op rekening zetten
Jouw bedrijf dat meegroeit met een kassasysteem

Een nieuwe wijk/locatie openen in uw kassasysteem? Zo meteen gedaan, even snel toevoegen en jij kan meteen van start gaan ! Waar ter wereld jij ook bent bekijk uw rapporten.

 • Op uw gehele bedrijf heb jij een compleet overzicht
 • Vanaf één plek een compleet beheer
 • Elke locatie beheer jij waar je je ook bevindt
 • Een complete functionele oplossing die u nooit zal ontgroeien
De gemiddelde ticketwaarde verhogen

Met de AST applicaties heb jij onbeperkt toegang tot al uw gegevens en rapporten via eender welke mobiele device. Optimaliseer jouw aantal medewerkers per shift om nog efficiënter te worden.

Klanten bestellen immers meer wanneer ze dit zelf kunnen doen, waardoor jij je personeel meer tijd gunt om zich te focussen bij hun méérverkoop van eten en/of drinken aan jouw gasten. Dit is een optimale win-win oplossing

Tijd terwijl jouw gasten hun eigen bestelling zélf plaatsen, kunnen jouw serveerders zich uiterst concentreren op het bieden van vlekkeloze service. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van meer informatie al jouw gasten = upselling

 • Waar u omzet maakt of verlies lijdt, bekijk het snel (waar ook ter wereld)
 • Prestaties bijhouden van het personeel alsook de shifts

 • Live alles meevolgen met aanpasbare feed van inkomsten

Horeca kassasysteem

Welk kassasysteem voor horeca?

Een kassa die een bedrijfsoplossing biedt en geassimileerd aan deze wisselende tijdgeest.

Kassasystemen voor Horeca

Voor elk wat wils, op maat geleverde kassasystemen, geheel georganiseerd naar je horecaonderneming en in functie van het beschikbare budget om aan je behoeften te voldoen. Zo vind je onder meer de volgende functies binnen onze horeca kassa:

 • Geavanceerd Touchscreen Kassasysteem
 • Eenvoudig, gebruiksvriendelijk Touchscreen Kasregister
 • Multifunctioneel Kassasysteem voor Horeca met uitgebreid WebPanel Rapportage Beheer periodiek op alle transacties bewegingen naar Verbruik-; Loyaliteit-; Klant-; Voorraadbeheer enz…
 • Aangepast WebShop-Kassasysteem (POS) om een nieuw inkomstenbron te ondernemen binnen deze veranderlijke tijden.
 • Een feilloos mobiel Order- of Zelfbedieningsysteem.

Vlot, snel en eenvoudig te bedienen horeca kassasoftware, zonder beperkte hardware: (los) Apple; Windows; Android en radio (Orderman). Geniet van de flexibiliteit en efficiëntie dat onze kassasystemen bieden. Maak het meeste van je horeca kassa en verwerk gemakkelijk je betalingen.

Al vanaf 69€/maand of huurkoop inclusief gratis draagbaar betaalterminal! 

Voor welke horecazaak zijn onze kassasystemen geschikt?
 1. Restaurants
 2. Quick Service
 3. Bars & Clubs
 4. Koffiebars
 5. Hotels & Resorts

Voor alle beste bediening, met AST heb je alles wat je nodig hebt. Van grote hotels tot lokale restaurants. Onze kassa’s staan klaar voor je onderneming met een horeca oplossing op maat.

Laat jouw horecazaak groeien met de juiste horeca kassa

Krijg inzicht over je inkomsten en kosten dankzij de Cloud met Uitgebreid Rapportage Beheer. Raadpleeg de kassa van je bedrijf makkelijk en snel.

 • Geselecteerde autorisatie naar bediendes
 • Operationeel op meerdere locaties
 • Waar ook ter wereld jouw bestellingen, rapportages en gegevens beheren
Laat jouw horecazaak ontplooien

Hoe geef je als bedrijf of horeca zaak de beste service aan je klanten? Werk met een complete boeking integratie voor restaurant of hotel en maak bestellen nog makkelijker. Want ons horeca kassasysteem werkt en biedt je alle mogelijkheden.

Verbeter je klantenbinding met de groei van jouw Klantenbestand

Bestudeer de rentabiliteit met behulp van een Uitgebreid Klant- en AnalyseBeheer (meten = weten!)

 • AST Getrouwheid: pin iedere transactie aan een Client-Controller en stimuleer jouw klanten om terug te komen
Thuisbezorgingen en-/of Afhaal binnen de horeca
 • Leg een nieuw inkomstenbron aan in deze wisselende en turbulente tijden
 • Introduceer een compleet afhaal en/of aan-huisbezorging software systeem binnen jouw kassasystemen

Al vanaf 69€/maand of huurkoop inclusief gratis draagbaar betaalterminal! 

Toebehoren van je horeca kassasysteem

Het all-in-one kassasysteem horeca uitbreiden naar Bestel/Reservatie module; Webshop; Cash-keeper; Betaalterminals; Handhelds enz…

Te allen tijde overal dezelfde service aanbieden met mobiele bediening.
 • Blijf verder werken met personeel ook zonder internet
 • Synchronisatie naar BackOffice na fail-over
 • Een feilloos mobiel Order- of Zelfbedieningssysteem voor je zaak

Samen met tablet en compact bon printer, een vlot te bedienen kassa software…“less is more”… Alles voor uw kassasystemen voor horeca.


Visie

Het rendement verhogen met:

 • Elektronische menukaarten waarbij gasten rechtstreeks zelf hun orders plaatsen
 • Geïntegreerd zelfbedieningszuil die wachtrijen vermijdt

Resultaat :

 • Verlicht het werk en bespaar op personeel
 • Eenvoudig de juiste communicatie rechtstreeks naar de keuken
 • Meer efficiëntie voor een betere serviceverlening
 • Focus meer en makkelijk naar upsellings bij je gerechten
 • Genereer meer inkomsten
 • Voldoe nog beter aan de behoeften van je klanten

Onthaal

Gasten genieten van andere tools die:

 • Aan tafel 1 of meerdere bestellingen toewijzen
 • Aan elke tafel een afhaal ticket toevoegen
 • Prijscategorieën instellen voor afhaal en levering

Verschillende betaalmogelijkheden

 • Ondersteunt betalen met evenredige of gesplitste rekeningen
 • Bestellingen overboeken naar andere zitplaatsen
 • Afrekeningen samenvoegen of splitsen
 • Artikel items overboeken om makkelijk te rekenen
 • Tussen verschillende gasten items verdelen

Standvastigheid

Identieke gebruiksmogelijkheden voor al jouw personeel zoals:

 • Mobiel handheld kassasystemen
 • Mobiele betaalterminals die rekeningen en tafels laat afsluiten
 • Bestellingen direct naar een bar of keukenindelingen bezorgen
 • Inzichtelijke next courses voor correct getimede tafelbediening
 • In canvas geconfigureerde printers voor ‘buitengewone’ orders

Gebruiksvriendelijkheid

Een krachtig AST horeca kassasysteem naar elke exploitatie :

 • Van waar ook bestellingen invoeren met de hulp van Cloud-inloggegevens
 • Altijd ter plaatse je service of producten aanbieden
 • Mobiel service aanbieden
 • Vlotte bediening op de verst gelegen terrassen d.m.v jouw mobiele order handheld

Al vanaf 69€/maand of huurkoop inclusief gratis draagbaar betaalterminal! 

Veel gestelde vragen over kassasystemen voor horeca

Hoeveel kost een kassasysteem voor horeca?

De kost voor kassasystemen voor horeca zijn afhankelijk van een aantal zaken. Zo moet je rekening houden met het aantal vaste kassa’s en de andere toebehoren zoals functies en systemen dat je zaak nodig heeft. Eenmaal je weet hoe groot je kassasysteem moet zijn kan er prijs gemaakt worden. Je hebt al vanaf € 1.495 een volwaardig touchscreen kassa.

Welke kassasystemen zijn er?

Er bestaan verscheidene soorten kassasystemen voor horeca. Zo heb je onder andere de elektronische kassa, POS systemen en kassasystemen die werken met een cloud oplossing.

Is een kassasysteem verplicht?

Een geregistreerde kassa of witte kassa is verplicht voor horecazaken die meer dan 25.000 euro omzet draaien sinds 1 januari 2016. Deze omzet moet komen uit de verkoop van maaltijden en wordt berekend zonder drank en BTW.

Wat is een kassasysteem?

Een POS systeem (Point Of Sale) of kassasysteem is het complete netwerk van hardware en software dat gebruikt wordt om het restaurant, hotel of enig andere onderneming aan te sturen.

Wat kost een kassa voor horeca?

De prijzen voor een horeca kassa voor professionele klanten is afhankelijk van het gewenste pakket. Er zijn al eenvoudige kassasystemen beschikbaar vanaf  1.495 euro.

Hoe werken kassasystemen?

Een kassa systeem heeft als doel het afrekenen van artikelen en het ontvangen van geld. Door te werken met een van deze kassasystemen kan je op het einde van de dag de omzet van je horecazaak bekijken en zien wat de financiële staat is en hoeveel je zaak verdiend heeft.


Hoeveel kost een kassasysteem voor horeca?

De kost voor kassasystemen voor horeca zijn afhankelijk van een aantal zaken. Zo moet je rekening houden met het aantal vaste kassa’s en de andere toebehoren zoals functies en systemen dat je zaak nodig heeft. Eenmaal je weet hoe groot je kassasysteem moet zijn kan er prijs gemaakt worden. Je hebt al vanaf € 1.495 een volwaardig touchscreen kassa.

Welke kassasystemen zijn er?

Er bestaan verscheidene soorten kassasystemen voor horeca. Zo heb je onder andere de elektronische kassa, POS systemen en kassasystemen die werken met een cloud oplossing.

Is een kassasysteem verplicht?

Een geregistreerde kassa of witte kassa is verplicht voor horecazaken die meer dan 25.000 euro omzet draaien sinds 1 januari 2016. Deze omzet moet komen uit de verkoop van maaltijden en wordt berekend zonder drank en BTW.

Wat is een kassasysteem?

Een POS systeem (Point Of Sale) of kassasysteem is het complete netwerk van hardware en software dat gebruikt wordt om het restaurant, hotel of enig andere onderneming aan te sturen.

Wat kost een kassa voor horeca?

De prijzen voor een horeca kassa voor professionele klanten is afhankelijk van het gewenste pakket. Er zijn al eenvoudige kassasystemen beschikbaar vanaf  1.495 euro.

Hoe werken kassasystemen?

Een kassa systeem heeft als doel het afrekenen van artikelen en het ontvangen van geld. Door te werken met een van deze kassasystemen kan je op het einde van de dag de omzet van je horecazaak bekijken en zien wat de financiële staat is en hoeveel je zaak verdiend heeft.

Retail kassasysteem

Welk Retail kassasystemen voor jouw bedrijf

Retail kassasystemen voor jouw bedrijf

Een uniek Retail Kassasysteem in combinatie met een WebShop en voorraadbeheer die jouw zaak laat renderen, geheel aangepast binnen deze tijdgeest.

POS Kassasystemen voor uw Retail zaak


Een uniek POS (Point Of Sale) kassasysteem afgestemd op retail. Zo combineer je makkelijk een fysieke winkel met je webshop en je voorraadbeheer. Kortom de perfecte omnichannel retail kassa voor het beheren van je online en offline winkel of bedrijf.

 • Makkelijk te raadplegen voorraadbeheer met een compleet overzicht van alle transfers.
 • Eenvoudig notificatie systeem dat je laat weten wanneer de voorraad slinkt.
 • Extra etalageruimte dankzij een geïntegreerde Online-Verkoop die een nieuw inkomstenbron aanboort

Al vanaf 69€/maand of huurkoop inclusief gratis draagbaar betaalterminal!

Een Retail Kassasysteem geschikt voor onder meer :

 1. Kleding winkels
 2. Frituren
 3. Kapsalons
 4. Supermarkten
 5. Slagerijen
 6. Spa & Wellness centra
 7. Patisserieën/Bakkerijen
 8. Traiteurs
 9. Schoonheidscentra
 10. Bio-winkels
 11. Vishandels
 12. Juwelier winkels

Al vanaf 69€/maand of huurkoop inclusief gratis draagbaar betaalterminal!


AST Retail kassasysteem, troef naar efficiëntie

Een systeem dat je toelaat alle transacties in de gaten te houden, van grote tot kleine bedragen. Kies het kassasysteem dat past bij jouw onderneming en beheer het eenvoudig in de cloud.

 • Integratie van belangrijke tools en partners met de Client Controller
 • Rapportage beheer van meer dan 250 varianten
 • Iedere transactie van de klant bijhouden

Integratie van onmiskenbare partners, waaronder :

 • Venice Unit4
 • Exact Online
 • Yuki

Verbind makkelijk met je boekhouding en verschillende andere software. Je kassa’s koppelen was nog nooit zo eenvoudig dankzij de bestaande integraties.

Bestuur je rentabiliteit en meer met onze rapportage functionaliteiten en rapportage systemen. Want meten is weten.
Ander toebehoren binnen de hardware en software voor kassasystemen zoals betaalterminals, E-commerce, boekhouding…


Visie

Hoe biedt het Retail Kassasysteem de beste service naar al jouw klanten? Dankzij een goede ondersteuning en tal van mogelijkheden en functies binnen uw omnichannel kassasysteem.

 • Klanten historiek
 • Klanten profielen
 • Aankoop geschiedenis
 • Automatische Beloningen
 • Marketing beheer
 • Automatische nieuwsbrieven en email campagnes
 • Promotie- en loyalty campagnesStandvastigheid

Vlot inkopen van elk product of artikel via het elektronisch Logistiek beheer binnen ons uitgebreid systeem.

 • Verzamelen, combineren van inkopen naar alle filialen vanuit één centraal magazijn
 • Snel en efficiënt nabestellen bij meerdere leveranciers tegelijk
 • Retouren, reparaties en transfers verwerken
 • Bestellingen combineren en zodoende goedkoper inkopen.
 • Een elektronisch besteladvies verwittigt een ingestelde minimum voorraad
 • Automatisch bevoorrading van topproducten door forecast- toeleveranciers

Gebruiksvriendelijkheid

Hoe gebruik maken van een uitgebreid Rapportagebeheer vanuit deze winkel kassa? Zie in 1 beweging:

 • Best verkochte artikelen
 • Slechts verkochte artikelen
 • Recap selling index van bediendes en prestaties
 • Ingeplande en verzonden inkopen vanuit de winkel kassa
 • Strategieën die jouw verkoopteam en werknemers efficiënt optimaliseren
 • Meer dan 250 variabele rapporten

Voor Wie Ontvankelijk ?

Gestaag de historiek van jouw klanten bijhouden, bijsturen en triggeren dankzij ons uitgebreid Marketingapparaat en KlantenBeheer

 • Geschiedenis van verkopen en producten per klant
 • Elektronische en/of fysieke gecodeerde nieuwsbrieven en waardebonnen
 • Bijhouden van verjaardagen en beloningen
 • Elektronische Promotie- en Loyaliteit campagnes

Veel gestelde vragen over onze retail kassasystemen

Hoe werkt een winkel kassa?

Het hoofddoel van een kassa is om artikelen af te rekenen en hiervoor geld in de plaats te ontvangen. Moderne kassasystemen integreren met een cloud waar je echter meer dan enkel dat bijhoudt. Zo houd je kassasysteem alles bij van verkopen, aankopen, klantengegevens en producten.

Wat kost een kassasysteem retail?

Retail kassasystemen kan je al aanschaffen vanaf een prijs van € 1.495 euro. In deze prijs zit een compleet volwaardig touchscreen kassasysteem. Afhankelijk van het soort kassa’s en de functionaliteit zullen de prijzen verschillen.

Waar koop ik een kassa?

Een kassa voor jouw retail onderneming koop je rechtstreeks bij AST – Advanced Sales Tactics. Hier vind je de juiste kassa dat past bij jouw zaak. Van webshop tot POS op verschillende locaties, er zijn tal van mogelijkheden.

Hoe werkt een elektronische kassa?

Een elektronische kassa werk heel er makkelijk. U kunt uw producten eenvoudig scannen of ingeven via een touchscreen waarna u de betaling ontvangt en er automatisch een bon geprint wordt. Daarnaast kan je kassa zowel klantengegevens, stock gegevens als omzet bijhouden.

Wat is een goed kassasysteem?

Wat een goed retail kassasysteem is hangt af van de aard en grote van je bedrijf. Zo zal een keten een groter omnichannel systeem nodig hebben dan een kleine zaak dat zijn kassa wil koppelen aan een webshop.

Welke kassasystemen zijn er?

Er bestaan verscheidene soorten kassasystemen voor retail. Zo heb je onder andere de elektronische kassa, POS systemen en kassasystemen die werken met een online opslag oplossing.

Hoe werken kassasystemen?

Een kassa systeem heeft als doel het afrekenen van producten en het ontvangen van geld. Door te werken met een van deze kassasystemen kan je op het einde van de dag de omzet van je retail zaak bekijken en zien wat de financiële staat is en hoeveel je zaak verdiend heeft.

Een kassasysteem voor winkel.

Een kassasysteem voor winkel moet vloeiend, makkelijk en adequaat kunnen ondersteunen. Bij AST werken we dan ook enkel met winkel kassasystemen die aan die norm voldoet.

Alle overige details bespreken we onder elkaar. Van een basis winkel kasregister tot een compleet touchscreen winkel kassasysteem: de mogelijkheden zijn legio. Daarenboven beschikken we over alle nodige accessoires om uw winkel kassasysteem naar retail te perfectioneren.

Bloemisten; snoepwinkels; kleidingwinkels; kapsalons; bakkerijen of kruideniers- en bio winkels: dagelijks gebruiken ze onze winkel kassasystemen voor het management van hun retailzaak.

Van basic tot professioneel.

AST heeft een brede waaier aan kassasystemen voor retail. Van de meest eenvoudige tot de meest complete kassa: het gamma is quasi even onuitputtelijk als jouw etalagewinkel.

Maatwerk voor jouw winkel

Het aanbod van jouw winkel is nooit hetzelfde als dat van uw concurrenten. Daarom programmeren wij jouw winkel kassasysteem op maat van jouw retailzaak. Zo kan jij meteen een aanvang nemen.

Adequate favorieten

Van kleine tot grote bedragen: in de retail kunnen jouw prijzen uiteenlopen. Weliswaar met onze winkel kassa’s houd jij iedere euro nauwlettend in het vizier. Jij verhoogt je brutomarge en behoudt gelijktijdig een heldere historiek van jouw zakencijfers. En dit allemaal voor een adequaat management van jouw retail winkel.

Aantoonbaar vakgebied

Tuincentra; bakkerijen; chocolatiers; patissiers; sportcentra; bowlings; snoepwinkels; bio- kruidenierswinkels; bloemenwinkels; slagerijen; kapsalons; sauna’s doe-het-zelvers enz…. .

Het AST team telt al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van kassasystemen. Dit is zomaar liefst 20 jaar aan research, in het navorsen van een perfecte bedrijfsoplossing naar gelijk welke eindklant. AST is dan ook de betrouwbare partner bij uitstek voor wie op zoek is naar een degelijk kassasysteem, dat jouw assisteert naar de expansie van jouw bedrijf.


Hoe werkt een winkel kassa?

Het hoofddoel van een kassa is om artikelen af te rekenen en hiervoor geld in de plaats te ontvangen. Moderne kassasystemen integreren met een cloud waar je echter meer dan enkel dat bijhoudt. Zo houd je kassasysteem alles bij van verkopen, aankopen, klantengegevens en producten.

Wat kost een kassasysteem retail?

Retail kassasystemen kan je al aanschaffen vanaf een prijs van € 1.495 euro. In deze prijs zit een compleet volwaardig touchscreen kassasysteem. Afhankelijk van het soort kassa’s en de functionaliteit zullen de prijzen verschillen.

Waar koop ik een kassa?

Een kassa voor jouw retail onderneming koop je rechtstreeks bij AST – All Solution Technics. Hier vind je de juiste kassa dat past bij jouw zaak. Van webshop tot POS op verschillende locaties, er zijn tal van mogelijkheden.

Hoe werkt een elektronische kassa?

Een elektronische kassa werk heel er makkelijk. U kunt uw producten eenvoudig scannen of ingeven via een touchscreen waarna u de betaling ontvangt en er automatisch een bon geprint wordt. Daarnaast kan je kassa zowel klantengegevens, stock gegevens als omzet bijhouden.

Wat is een goed kassasysteem?

Wat een goed retail kassasysteem is hangt af van de aard en grote van je bedrijf. Zo zal een keten een groter omnichannel systeem nodig hebben dan een kleine zaak dat zijn kassa wil koppelen aan een webshop.

Welke kassasystemen zijn er?

Er bestaan verscheidene soorten kassasystemen voor retail. Zo heb je onder andere de elektronische kassa, POS systemen en kassasystemen die werken met een online opslag oplossing.

Hoe werken kassasystemen?

Een kassa systeem heeft als doel het afrekenen van producten en het ontvangen van geld. Door te werken met een van deze kassasystemen kan je op het einde van de dag de omzet van je retail zaak bekijken en zien wat de financiële staat is en hoeveel je zaak verdiend heeft.

Een kassasysteem voor winkel.

Een kassasysteem voor winkel moet vloeiend, makkelijk en adequaat kunnen ondersteunen. Bij AST werken we dan ook enkel met winkel kassasystemen die aan die norm voldoet.

Alle overige details bespreken we onder elkaar. Van een basis winkel kasregister tot een compleet touchscreen winkel kassasysteem: de mogelijkheden zijn legio. Daarenboven beschikken we over alle nodige accessoires om uw winkel kassasysteem naar retail te perfectioneren.

Bloemisten; snoepwinkels; kleidingwinkels; kapsalons; bakkerijen of kruideniers- en bio winkels: dagelijks gebruiken ze onze winkel kassasystemen voor het management van hun retailzaak.

Van basic tot professioneel.

AST heeft een brede waaier aan kassasystemen voor retail. Van de meest eenvoudige tot de meest complete kassa: het gamma is quasi even onuitputtelijk als jouw etalagewinkel.

Maatwerk voor jouw winkel

Het aanbod van jouw winkel is nooit hetzelfde als dat van uw concurrenten. Daarom programmeren wij jouw winkel kassasysteem op maat van jouw retailzaak. Zo kan jij meteen een aanvang nemen.

Adequate favorieten

Van kleine tot grote bedragen: in de retail kunnen jouw prijzen uiteenlopen. Weliswaar met onze winkel kassa’s houd jij iedere euro nauwlettend in het vizier. Jij verhoogt je brutomarge en behoudt gelijktijdig een heldere historiek van jouw zakencijfers. En dit allemaal voor een adequaat management van jouw retail winkel.

Aantoonbaar vakgebied

Tuincentra; bakkerijen; chocolatiers; patissiers; sportcentra; bowlings; snoepwinkels; bio- kruidenierswinkels; bloemenwinkels; slagerijen; kapsalons; sauna’s doe-het-zelvers enz.

Jouw kassa met een bedrijfsoplossing

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x